Zákony a vyhlášky na úseku poľovníctva

344 2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o polovníctve v zneni č. 2272010 Z. z., 1252012 Z. z., 4892013 Z. z. 

Nariadenie vlády SR č.352/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne zijucej zveri a zveriny z nej

Zákon č.543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny

Zákon č.326/2005 Z.z., o lesoch

Zákon č.190/2003 Z.z, o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.39/2007 Z.z, o veterinárnej starostlivosti

Zákon 274/2009 Z.z, o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlaška MV č.555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z., o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Vyhláška MP SR č. 227/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Vyhláška MP SR 125/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky MP SR č. 277/2012 Z.z.,

Vyhláška MP SR č. 13/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach

Tento obsah bol zaradený v Predpisy. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.