Archívy kategórie: O nás

Organizačná štruktúra

Predseda Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom

Ing. Slavomír Kicko

Podpredseda OPK pre organizáciu riadenia poľovníctva

Ing. Jaroslav Poláček

Podpredseda OPK pre správu zdrojov

Ing. Jaroslav Dudík

Predseda dozornej rady

Ing. Štefan Vozár

Predseda disciplinárnej komisie

Ing. Peter Kicko;

Predseda komisie pre poľovníctvo a životné prostredie

Ing. Ján Grolmus

Predseda legislatívnej komisie

Ing. Ján Kováč, CSc.

Predseda osvetovej komisie

RNDr. Peter Kršjak

Predseda streleckej komisie

Róbert Gazdík

Predseda kynologickej komisie

Marcel Búci

Predseda ekonomickej komisie

Štefan Kubík

Vedúci kancelárie OPK

Ing. Lucia Jančeková

Členovia jednotlivých odborných komisií

Členovia jednotlivých odborných komisií:

             Poľovnícka a hodnotiteľská komisia:

Predseda:                                             Ing. Ján Grolmus

 Členovia:                                             Ing. Jozef Králik

                                                               Ing. Jaroslav Dudík

                                                               Ing. Jaroslav Baran

                                                               Ing. Jozef Zimmermann

                                                               Ing. Ľudovít Graus

                                                               Ing. Karol Mutňanský

                                                               Ing. Branislav Jakúbek

                                                               Ing. Ľubomír Kmeťo

                                                               Ing. Miroslav Garaj

 

 

 Ekonomická komisia:

Predseda:                                              Štefan Kubík

 Členovia:                                             Ing. Peter Glezgo

                                                               Ing. František Pavol

 Strelecká komisia:

Predseda:                                           Róbert Gazdík

 Členovia:                                            RNDr. Marian Bačo

                                                              Marian Bačo ml.

                                                              Mgr.  Pavol Brnčo

                                                              Emil Jáni

                                                              Ing.  Ladislav Kružič

                                                              Ing.  Ladislav Kružič ml.

                                                              Ján Kubik

                                                              Ing. Jozef Lacko

                                                             Jozef Štefanka

                                                              Roman Šteffek

 Kynologická komisia:

Predseda:                                              Marcel Búci

 Členovia:                                             Tomáš Škopec

                                                               Maroš Pacalaj

                                                               Ing. Peter Glezgo

                                                               Viliam Mihál

                                                               MVDr. Rastislav Siládi

 Legislatívna komisia:

Predseda:                                              Ing. Ján Kováč, CSc

 Členovia:                                             Ing. Jana Hudecová

                                                               Ing. Pavol Štrpka

                                                               Ing. Marika Ďuricová

 Osvetová komisia:

Predseda:                                             RNDr. Peter Kršjak

 Členovia:                                             Peter Knopp

                                                               Ing. Jana Hudecová

                                                               Ing. Dáša Garajová

                                                                Erik Petríkovič

 Prednášajúci:                                      Ing. Peter Kicko

                                                               Ing. Jaroslav Dudík

                                                               Ing. Jozef Jurkemík

                                                               Ing. Miroslav Garaj

                                                               Ing. Ján Škoda

                                                               Ing. Slavomír Kicko

                                                               Ing. Ján Grolmus

                                                               Ing. Marika Ďuricová

                                                                Ing. Jana Hudecová

 

 Disciplinárna komisia:

Predseda:                                             Ing. Peter Kicko

 Členovia:                                           Ing. Jozef Jurkemík

                                                               Ing. Štefan Orolín

                                                               JUDr. Marcela Chovanová

                                                               Ing. Juraj Dubina

 Dozorná rada:

Predseda:                                           Ing. Štefan Vozár

 Členovia:                                           Ing. Marta Dobrovodská Csc.;

                                                              Ing. Jozef Rataj;


Vznik OPK Žiar nad Hronom

Dňa 30. marca 2010 sa v Žiari nad Hronom konala prvá konferencia Obvodnej poľovníckej komory (ďalej len OPK), na ktorej si zástupcovia poľovníckych organizácií v regióne Žiar  nad Hronom zvolili orgány OPK. Týmto dňom si začala písať svoju históriu. Za predsedu OPK v Žiari nad Hronom bol zvolený Ing. Slavomír Kicko.

Obvodná poľovnícka komora je jednotná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom pôsobí v územnom obvode Obvodného lesného úradu Žarnovica, do ktorého patrí okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Združuje poľovnícke organizácie, základné organizačné jednotky komory a držiteľov platných poľovných lístkov s miestom trvalého bydliska v tomto územnom obvode, ktorí nie sú členmi základných organizačných jednotiek. Základnou organizačnou jednotkou komory sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v súlade s týmto zákonom vykonávajú právo poľovníctva v poľovných revíroch, ako aj právnické osoby, ktoré majú v predmete činnosti výkon práva poľovníctva, chovu zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie.

SPK chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

Svoju činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.

OPK, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu.