Archívy kategórie: Predpisy

Zákony a vyhlášky na úseku poľovníctva

344 2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o polovníctve v zneni č. 2272010 Z. z., 1252012 Z. z., 4892013 Z. z. 

Nariadenie vlády SR č.352/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne zijucej zveri a zveriny z nej

Zákon č.543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny

Zákon č.326/2005 Z.z., o lesoch

Zákon č.190/2003 Z.z, o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.39/2007 Z.z, o veterinárnej starostlivosti

Zákon 274/2009 Z.z, o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlaška MV č.555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z., o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Vyhláška MP SR č. 227/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Vyhláška MP SR 125/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky MP SR č. 277/2012 Z.z.,

Vyhláška MP SR č. 13/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach

Legislatíva na úseku SPK a OPK

Disciplinárny poriadok SPK platný od 01.01.2014

Príloha č. 1 – etický kódex

Stanovy SPK úplné znenie platné od 01.01.2014

 Príloha č. 2 – Poľovnícky poriadok

Príloha č.3 – Stanov SPK

Stanovy SPK po sneme 11. 06. 2011 úplné znenie

Smernica pre kontrolnú činnosť DR – po úprave na sneme v Michalovciach

Poľovnícky poriadok konečné znenie

Etický kódex konečné znenie

Organizačný a rokovací poriadok konečné znenie

KS smernica SPK snem

Disciplinárny poriadok SPK po sneme 11.06.2011 schválený MP SR 29.09.2011

Smernica Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva