Archívy kategórie: OPK Informuje

41. ročník Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a 7. ročník Memoriál Ing. Lamberta Jokla

           Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom


v spolupráci s

Mestom Banská Štiavnica

Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica

Slovenským poľovníckym zväzom, regionálnou organizáciou Stredné Pohronie

 

usporiadajú

41. ročník verejnej streleckej súťaže

„ZLATÁ PUŠKA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA“

               v malokalibrovom štvorboji M – 800

a

7. ročník „ Memoriálu Ing. Lamberta Jokla“

       v OS 80

 

dňa 25. augusta 2019

na strelnici SOŠL – Drieňová pri Banskej Štiavnici

 

Organizačný výbor:

Predseda:                             Ing. Slavomír Kicko – predseda OPK

Riaditeľ :                               Róbert Gazdík – predseda  streleckej komisie OPK

Hlavný rozhodca:                 Ing. Ladislav Kružič – člen streleckej komisie pri OPK

Rozhodcovia:                       členovia streleckej komisie

Pokladník:                            Ing. Lucia Jančeková

Lekárska služba:                  MUDr. Alexandra Kundisová

 

ČASOVÝ ROZPIS:

Nedeľa dňa 25.08.2019

od 7.00 hod. do 8.00 hod. – prezentácia súťažiacich

od 7.15 hod. do 9.00 hod. – tréning a vylosovanie poradia

                          9.15 hod. – začiatok súťaže

                        15.00 hod. – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov a cien

 

 Popis disciplín a podmienky:

a.) Strelecké disciplíny guľové: M – 800

– líška sediaca redukovaná: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút,   povolená optika bez obmedzenia, poloha v ľahu

– srnec redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč;

– kamzík redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v stoji o voľne postavenú tyč;

– diviak redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v stoji bez opory;

 

b.) Broková disciplína na asfaltový terč: OS – 80

– strieľa sa na oblúkovom strelisku na 4 x 20 asfaltových terčov;

– farba asfaltových terčov, ktoré budú v súťaži použité  – oranžová farba;


S pozdravom Ing. Jančeková

AMO sa blíži!!!

V poradí druhý potvrdený prípad AMO uhynutej domácej ošípanej pochádza v obci Veľký Kamenec. Po odobratí bola vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre AMO na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných. Ošípaná uhynula počas víkendu. 30.7.2019 bolo potvrdené, že príčinou úhynu bolo infikovanie vírusom afrického moru ošípaných. Pred úhynom ošípaná prejavovala zmeny zdravotného stavu ako zvýšená teplota, poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná. Vzdialenosť od prvého miesta výskytu je cca 5,5 km, od spoločnej Slovensko-maďarskej hranice cca 4 km. Realizované sú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy. Ošípané, podobne ako v obci Strážne budú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave. Cenzus ošípaných v obci prebieha Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie. Opatrenia zákazu chovu ošípaných podobne ako v obci Strážne budú vydané aj pre obec Veľký Kamenec.

Do ochranného pásma sú zaradené obce: Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne
Do pásma pozorovania sú zaradené obce: Viničky, Ladmovce, Zemplín, Streda n./B., Svätá Mária, Svinice, Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, V. Horeš, M. Horeš, Pribeník + nové: Borša, Bara, Klin nad Bodrogom, Černochov

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť ( chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazy Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !

V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR ! 

Stanovisko Slovenskej poľovníckej komory k výskytu Afrického moru ošípaných

Na základe medzinárodného monitoringu a niekoľkých podujatí, ktorých sa Slovenská poľovnícka komora zúčastnila ako pozorovateľ, predpoklady odborníkov ohľadom šírenia nebezpečnej nákazlivej vírusovej choroby Afrického moru ošípaných (ďalej len AMO), sa napĺňajú. Prvý krát bola táto nákaza zaregistrovaná v Gruzínsku v roku 2007, odkiaľ sa postupne šírila do vnútrozemia Ruskej federácie, oblastí Moskvy, Bieloruska, pobaltských krajín, Poľska a súbežne aj do Ukrajiny. K nám bolo najbližšie ohnisko zachytené cca 70 km od hraníc so Slovenskou republikou pri Ľvove. Opodstatnením sme očakávali, že vírus sa môže objaviť niekde na východnom Slovensku, kde bolo zorganizovaných aj niekoľko stretnutí a seminárov, s cieľom informovať poľovnícku a dotknutú verejnosť. Ako sme sa však stali svedkami, vírus sa obrovským skokom objavil vo východných Čechách konkrétne pri Zlíne, kde sa už identifikovalo 31 pozitívnych jedincov, ktoré boli buď ulovené alebo nájdené uhynuté. Pre riešenie otázky zamedzenia postupu vírusu v Európskej únii neexistuje jednotné a jednoznačné stanovisko, ale niekoľko odporúčaní, ktoré sa potvrdili počas priebehu vírusu a je nutné ich akceptovať.

Na Slovensku už niekoľko rokov pracujeme na znížení stavu diviačej populácie (viď Memorandum o spolupráci SPPK, SLK, SPK, výzvy na dodržiavanie plánu chovu a lovu, atď.). Čiastkové úspechy zníženia počtu diviačej zveri nám dokazuje i skutočnosť, kedy sa v poľovníckej sezóne roku 2016/2017 ulovilo 53 778 kusov, v roku 2015/2016 sa ulovilo 54 401 a v roku 2014/2015 bolo ulovených 54 406 kusov diviačej zveri. Tieto čísla svedčia o tom, že sa dosiahol strop a je potrebné pokračovať v znižovaní stavu diviačej zveri, čím vo výraznej miere môžeme zabrániť v šírení vírusu prostredníctvom migrácie diviačej populácie. Príklad výskytu AMO v Českej republike však naznačuje, že oveľa nebezpečnejšie šírenie je prostredníctvom iných faktorov a to hlavne mechanickým transportom vírusu vplyvom človeka.

africky-mor-0

Vírus predstavuje doteraz nepredstaviteľné následky pre chovateľov ošípaných, ale rovnako aj pre diviačiu populáciu. AMO dokáže zlikvidovať až 95 % populácie a jej regenerácia trvá minimálne 15 rokov. To znamená, že v prípade výskytu vírusu sa my poľovníci stávame len štatistami a vykonávačmi opatrení a vo väčšej miere likvidátormi kadáverov uhynutých jedincov. I z tohto dôvodu Slovenská poľovnícka komora vyzýva dotknuté orgány a osoby, všetkých držiteľov poľovných lístkov, užívateľov poľovných revírov, aby sa prijali opatrenia, ktoré zamedzia šíreniu tohto vírusu. Príklady z východného Poľska a Litvy, kde úspešne zastavili šírenie vírusu AMO by mali byť príkladmi, ktoré je nutné prijať na základe overenej praxe.

V prvom rade je nutné :

1. znížiť populáciu diviačej zveri, k tomu prijať opatrenia na úrovni Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, na úrovni Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré výraznej miere zjednodušia lov diviačej zveri na území celého Slovenska (výnimky zo zakázaných spôsobov lovu a z času lovu),

2. znížiť faktory napomáhajúce migrácii diviačej zveri (vyrušovanie, migráciu za potravou, zabezpečenie pokoja v domovských okrskoch diviačej zveri aj za cenu zákazu vstupu nepovolaným osobám – zber lesných plodov, atď.),

3. diviačiu zver nie kŕmiť, ale v malých dávkach prikrmovať, aby sa v danej lokalite udržali. V čase hojnosti zrenia poľnohospodárskych plodín zabezpečiť odvádzacie prikrmovanie,

4. plnenie plánu chovu a lovu nenechávať na zimné obdobie,

5. dodržiavať prísne hygienické opatrenia určené ŠVPS SR, ulovenú diviačiu zver sústreďovať na zberné miesta, zakázať vyvrhovanie ulovenej zveri na mieste ulovenia, ale na mieste na to vopred určenom.

Slovenská poľovnícka komora celú situáciu monitoruje a je v úzkom kontakte so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a svojich členov bude o aktuálnej situácii okamžite informovať.

Celé stanovisko spolu s mapami výskytu AMO nájdete v prílohe.

Prílohy: stanovisko_SPK_AMO_2017

Devana Bál

Vážené poľovníčky a poľovníci,

Klub slovenských poľovníčok a Občianske združenie Devana organizujú dňa 29. januára 2016  reprezentačný ples poľovníkov Slovenska pod názvom Devana Bál. Toto spoločenské podujatie v priestoroch Expo-arény Incheba Bratislava bude prezentovať súdržnosť poľovníkov a širokej verejnosti v ich vzťahu k ochrane a zveľaďovaniu genofondu zveri a prírodného bohatstva našej krajiny.

Srdečne Vás pozývame!

Záštitu nad podujatím prevzal Ing. Tibor Lebocký, prezident Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu.

Bližšie informácie na www.klubslovenskychpolovnicok.sk

 

Pozvanka Devana Bal 2016

devana-bal-2016

I. výročná konferencia OPK Žiar nad Hronom

V zmysle pokynu zaslaného kanceláriou Slovenskej poľovníckej komory č. 657/2014 zo dňa 23.7.2014 Vás pozývame na výročnú konferenciu Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom, ktorá sa bude konať dňa 15.10.2014 v budove UPSVaR v Žarnovici, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica ( zasadačka na I. poschodie).

Pozvánka a program I. výročnej konferencie OPK Žiar nad Hronom 1 .strana

Pozvánka a program I. výročnej konferencie OPK Žiar nad Hronom 2 .strana

UPOZORNENIE – koniec platnosti Vášho poľovného lístka v zmysle § 51 ods. 8 zákona č. 274/2009 Z.z., o poľovníctve v platnom znení

Upozornenie – koniec platnosti Vášho poľovného lístka v zmysle § 51 ods.8 zákona č. 274/2009 Z.z. v platnom znení

 

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom  si Vás dovoľuje upozorniť, že Váš poľovný lístok je platný do konca roku 2014 ( t.j.  31.12.2014). Preto sa obraciame na Vás s informáciami, ktoré potrebujete pri predlžovaní poľovného lístka vedieť.

Predĺženie poľovného lístka:

1) V zmysle §51 zákona 274/2009 Z.z. v znení novely č. 115/2013Z.z. o poľovníctve sa poľovné lístky vydávajú na týždeň, mesiac, jeden rok, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca. Osobám starším ako 62 rokov na dobu neurčitú. Pre poslucháča strednej odbornej školy, resp. vysokej školy na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným  vyučovacím predmetom sa poľovný lístok vydáva na obdobie riadneho štúdia, platnosť takéhoto poľovného lístka je do konca kalendárneho roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí. Od toho sa teda odvíja aj výška zaplateného členského príspevku. Buď sa rozhodnete pre lacnejšiu variantu s úsporou Vášho času a požiadate o predĺženie lístka na 5 rokov alebo  budete poľovný lístok predlžovať každý rok. OPK Žiar nad Hronom neodporúča svojím členom predlžovať poľovný lístok na 10 rokov, resp. na dobu neurčitú ak dosiahli vek 62 rokov (v čase podania žiadosti). V praxi sa 5 ročná perióda predlžovania poľovných lístkov osvedčila najviac, vzhľadom na aktualizáciu údajov o držiteľovi PL, jeho poistení pri výkone práva poľovníctva. Aj z ekonomického hľadiska patrí táto varianta k najlacnejším. Je však na zvážení každého jedného držiteľa poľovného lístka akú formu predĺženia si vyberie.

2) Vypísať priloženú žiadosť o predĺžení poľovného lístku a súhlas dotknutej osoby (dvojmo).

3) Zaplatiť členský príspevok do SPZ na 5 rokov vo výške 100 ,- € (členské na jeden rok je 20 , -€).

4) Ak ste členom Slovenského loveckého a ochranného spolku Pribina Nitra, Stračia 21/616, 949 01 Nitra – preukazujete sa potvrdením vydaným touto organizáciou.

5) Zaplatiť poplatok za predĺženie resp. vydanie (poplatok sa platí v hotovosti priamo do pokladne OPK Žiar nad Hronom:

Predĺženie poľovného lístka:

–          ročného                                                                                               5 ,- €

–          5-ročného                                                                                           20 ,- €

Vydanie poľovného lístka:

–          ročného                                                                                               10, – €

–          5-ročného                                                                                           40 ,- €

–          10 ročného                                                                                          80 ,- €

–          nad 62 rokov                                                                                      40 ,- €

Doklady k predĺženiu poľovného lístka ste povinný(á) predložiť na OPK Žiar nad Hronom, najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti poľovného lístka, t.j. najneskôr 1. decembra 2014 (poľovný lístok je možné predložiť aj ak má žiadateľ ešte platný poľovný lístok, preto odporúčame využiť túto možnosť a nenechať si predlžovanie PL na poslednú chvíľu).

Povinnosť požiadať o predĺženie poľovného lístka 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého má správny orgán (v tomto prípade Obvodná poľovnícka komora vykonávajúca prenesený štátnej správy) 30 dní na vybavenie každého podania.

       Pri predložení žiadosti po uplynutí tejto doby OPK platnosť poľovníckeho lístka, nepredĺži, ale vydá nový poľovnícky lístok a teda žiadateľ zaplatí poplatok za vydanie, nie predĺženie poľovného lístka. To isté platí aj keď sa žiadateľ rozhodne o zmenu poľovného lístka, napr. súčasného 5 ročného na 10 ročný , prípadne na dobu neurčitú!

V prílohe zasielam:

–          Žiadosť o predĺženie poľovného lístka;

–          Súhlas dotknutej osoby;

–          Súhlas člena SPZ;

K predĺženiu si so sebou prineste:

–          Doterajší platný poľovný lístok;

–          Členský preukaz SPZ;

–          Vyplnené tlačivá – žiadosť, súhlas dotknutej osoby a súhlas člena SPZ;

–          2 fotografie 3 x 3,5 cm

–          Občiansky preukaz

Z dôvodu veľkého počtu žiadateľov o predĺženie poľovného lístka v tomto roku si Vás dovoľujem požiadať  o dodržanie termínu na predloženie žiadosti (01.12.2014), aby sme sa vyhli prípadným nepríjemnostiam spôsobenými časovou náročnosťou predlžovania poľovných lístkov. Vybavenie jedného žiadateľa trvá cca 20 min. Kancelária OPK je Vám k dispozícii nasledovne:

Pondelok:             7:00 h. – 15:00 h.

Streda:                  7:00 h – 16:30 h.

Piatok:                 7:00h. – 14:00 h.

S pozdravom

                                                                                                     Ing. Miroslav Garaj

                                                                                  vedúci kancelárie OPK Žiar nad Hronom

Pozvánka na zasadnutie nezaradených členov OPK Žiar nad Hronom

V zmysle pokynov zaslaných kanceláriou Slovenskej poľovníckej komory č. 657/2014 zo dňa 23.07.2014 Vás OPK Žiar nad Hronom pozýva na zasadnutie nezaradených členov, ktoré sa bude konať dňa:

26. septembra 2014 v zasadačke Okresného úradu Žarnovica ( 1. poschodie)

členovia z okresu Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica o 13:00 h.

Zasadnutie nezaradených členov OPK Žiar nad Hronom je zvolané za účelom zvolenia si zástupcov na I. výročnú konferenciu OPK, ktorá sa uskutoční raz za 5 rokov, a je zhromaždením zvolených delegátov, ktorí zastupujú poľovnícke organizácie v pôsobnosti OPK ako aj členmi OPK bez príslušnosti k poľovníckemu revíru.

Pozvánka na zasadnutie nezaradených členov OPK Žiar nad Hronom

Program zasadnutia nezaradených členov OPK Žiar nad Hronom