Vznik OPK Žiar nad Hronom

Dňa 30. marca 2010 sa v Žiari nad Hronom konala prvá konferencia Obvodnej poľovníckej komory (ďalej len OPK), na ktorej si zástupcovia poľovníckych organizácií v regióne Žiar  nad Hronom zvolili orgány OPK. Týmto dňom si začala písať svoju históriu. Za predsedu OPK v Žiari nad Hronom bol zvolený Ing. Slavomír Kicko.

Obvodná poľovnícka komora je jednotná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom pôsobí v územnom obvode Obvodného lesného úradu Žarnovica, do ktorého patrí okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Združuje poľovnícke organizácie, základné organizačné jednotky komory a držiteľov platných poľovných lístkov s miestom trvalého bydliska v tomto územnom obvode, ktorí nie sú členmi základných organizačných jednotiek. Základnou organizačnou jednotkou komory sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v súlade s týmto zákonom vykonávajú právo poľovníctva v poľovných revíroch, ako aj právnické osoby, ktoré majú v predmete činnosti výkon práva poľovníctva, chovu zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie.

SPK chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

Svoju činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.

OPK, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu.

Tento obsah bol zaradený v O nás. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.