UPOZORNENIE – koniec platnosti Vášho poľovného lístka v zmysle § 51 ods. 8 zákona č. 274/2009 Z.z., o poľovníctve v platnom znení

Upozornenie – koniec platnosti Vášho poľovného lístka v zmysle § 51 ods.8 zákona č. 274/2009 Z.z. v platnom znení

 

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom  si Vás dovoľuje upozorniť, že Váš poľovný lístok je platný do konca roku 2014 ( t.j.  31.12.2014). Preto sa obraciame na Vás s informáciami, ktoré potrebujete pri predlžovaní poľovného lístka vedieť.

Predĺženie poľovného lístka:

1) V zmysle §51 zákona 274/2009 Z.z. v znení novely č. 115/2013Z.z. o poľovníctve sa poľovné lístky vydávajú na týždeň, mesiac, jeden rok, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca. Osobám starším ako 62 rokov na dobu neurčitú. Pre poslucháča strednej odbornej školy, resp. vysokej školy na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným  vyučovacím predmetom sa poľovný lístok vydáva na obdobie riadneho štúdia, platnosť takéhoto poľovného lístka je do konca kalendárneho roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí. Od toho sa teda odvíja aj výška zaplateného členského príspevku. Buď sa rozhodnete pre lacnejšiu variantu s úsporou Vášho času a požiadate o predĺženie lístka na 5 rokov alebo  budete poľovný lístok predlžovať každý rok. OPK Žiar nad Hronom neodporúča svojím členom predlžovať poľovný lístok na 10 rokov, resp. na dobu neurčitú ak dosiahli vek 62 rokov (v čase podania žiadosti). V praxi sa 5 ročná perióda predlžovania poľovných lístkov osvedčila najviac, vzhľadom na aktualizáciu údajov o držiteľovi PL, jeho poistení pri výkone práva poľovníctva. Aj z ekonomického hľadiska patrí táto varianta k najlacnejším. Je však na zvážení každého jedného držiteľa poľovného lístka akú formu predĺženia si vyberie.

2) Vypísať priloženú žiadosť o predĺžení poľovného lístku a súhlas dotknutej osoby (dvojmo).

3) Zaplatiť členský príspevok do SPZ na 5 rokov vo výške 100 ,- € (členské na jeden rok je 20 , -€).

4) Ak ste členom Slovenského loveckého a ochranného spolku Pribina Nitra, Stračia 21/616, 949 01 Nitra – preukazujete sa potvrdením vydaným touto organizáciou.

5) Zaplatiť poplatok za predĺženie resp. vydanie (poplatok sa platí v hotovosti priamo do pokladne OPK Žiar nad Hronom:

Predĺženie poľovného lístka:

–          ročného                                                                                               5 ,- €

–          5-ročného                                                                                           20 ,- €

Vydanie poľovného lístka:

–          ročného                                                                                               10, – €

–          5-ročného                                                                                           40 ,- €

–          10 ročného                                                                                          80 ,- €

–          nad 62 rokov                                                                                      40 ,- €

Doklady k predĺženiu poľovného lístka ste povinný(á) predložiť na OPK Žiar nad Hronom, najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti poľovného lístka, t.j. najneskôr 1. decembra 2014 (poľovný lístok je možné predložiť aj ak má žiadateľ ešte platný poľovný lístok, preto odporúčame využiť túto možnosť a nenechať si predlžovanie PL na poslednú chvíľu).

Povinnosť požiadať o predĺženie poľovného lístka 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého má správny orgán (v tomto prípade Obvodná poľovnícka komora vykonávajúca prenesený štátnej správy) 30 dní na vybavenie každého podania.

       Pri predložení žiadosti po uplynutí tejto doby OPK platnosť poľovníckeho lístka, nepredĺži, ale vydá nový poľovnícky lístok a teda žiadateľ zaplatí poplatok za vydanie, nie predĺženie poľovného lístka. To isté platí aj keď sa žiadateľ rozhodne o zmenu poľovného lístka, napr. súčasného 5 ročného na 10 ročný , prípadne na dobu neurčitú!

V prílohe zasielam:

–          Žiadosť o predĺženie poľovného lístka;

–          Súhlas dotknutej osoby;

–          Súhlas člena SPZ;

K predĺženiu si so sebou prineste:

–          Doterajší platný poľovný lístok;

–          Členský preukaz SPZ;

–          Vyplnené tlačivá – žiadosť, súhlas dotknutej osoby a súhlas člena SPZ;

–          2 fotografie 3 x 3,5 cm

–          Občiansky preukaz

Z dôvodu veľkého počtu žiadateľov o predĺženie poľovného lístka v tomto roku si Vás dovoľujem požiadať  o dodržanie termínu na predloženie žiadosti (01.12.2014), aby sme sa vyhli prípadným nepríjemnostiam spôsobenými časovou náročnosťou predlžovania poľovných lístkov. Vybavenie jedného žiadateľa trvá cca 20 min. Kancelária OPK je Vám k dispozícii nasledovne:

Pondelok:             7:00 h. – 15:00 h.

Streda:                  7:00 h – 16:30 h.

Piatok:                 7:00h. – 14:00 h.

S pozdravom

                                                                                                     Ing. Miroslav Garaj

                                                                                  vedúci kancelárie OPK Žiar nad Hronom

Tento obsah bol zaradený v Novinky, OPK Informuje, Poľovné lístky. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.