Poľovné lístky

 Potrebné dokumenty pre vydania alebo predĺženie poľovného lístka:

1. Vypísanú a podpísanú žiadosť,

2. 2x Foto 3×3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. Súhlas dotknutej osoby

4. Potvrdenie o poistení

5. Občiansky preukaz

6. Poplatok za PL

7. Starý PL

Metodický pokyn pre vydávanie PL – platné od 01.01.2014:

Podľa § 51 ods. 1 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), ako i § 78 ods. 5 vyhlášky č. 344/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) od 1. júna 2010 Obvodné poľovnícke komory poľovné lístky vydávajú, predlžujú ich platnosť a platné poľovné lístky odnímajú. Prezídium SPK v záujme zabezpečenia plynulého a bezporuchového vybavovania tejto agendy vydalo túto metodickú pomôcku.

§ 51 Poľovný lístok

(1)     Poľovný lístok je verejná listina, osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky pre lov zveri ustanovené týmto zákonom. Poľovný lístok vydáva, jeho platnosť predlžuje a odníma obvodná komora, v pôsobnosti ktorej má žiadateľ trvalý pobyt.

V zmysle § 79 zákona   sa na vydávanie poľovných lístkov vzťahuje zákon o správnom konaní. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že pokiaľ bude žiadateľom poľovný lístok vydaný, podľa zákona o správnom konaní nie je potrebné vydať rozhodnutie. Podľa zákona o správnom konaní je potrebné vydať rozhodnutie len v prípade, ak sa žiadateľovi o vydanie poľovného lístka OPK odoprelo vydanie poľovného lístka  v zmysle § 51 ods. 7 alebo ho odňala v zmysle § 51 ods. 9 citovaného zákona. V takýchto prípadoch treba vydať rozhodnutie v zmysle zákona o správnom konaní vrátane poučenia o opravnom prostriedku s tým, že podanie opravného prostriedku oprávnenou osobou a v určenej lehote má odkladný účinok.

Ustanovenie zákona, v ktorom je odkaz na trvalý pobyt, sa vzťahuje len na poľovné lístky pre občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR. Miestna pôsobnosť OPK pri vydávaní poľovných lístkov pre iné osoby bude presne určená nižšie.

(2)     Druhy poľovných lístkov:

a)   poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky,

b)   poľovný lístok pre cudzincov.

Občanmi Slovenskej republiky sú všetky osoby, ktoré majú štátne občianstvo SR. Môžu to byť i osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území SR. Môže sa vyskytnúť i prípad, že fyzická osoba má viac štátnych občianstiev. V takomto prípade sa táto osoba môže rozhodnúť, či bude žiadať o vydanie poľovného lístka ako občan SR (musí byť absolventom skúšky z poľovníctva) alebo cudzinec, teda skúšky z poľovníctva platné v SR nemusí mať, požiada o vydanie poľovného lístka ako cudzinec, k žiadosti priloží doklad o poľovníckej kvalifikácii z krajiny, kde má trvalý pobyt.

(3)     Poľovné lístky sa vydávajú:

a)   na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca; osobám nad 62 rokov na dobu neurčitú,

b)   na obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; platnosť takéhoto poľovného lístka je do konca kalendárneho roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí.

Poľovný lístok podľa tohto ustanovenia pre občanov SR a cudzincov sa vydáva pre kalendárny rok,  to znamená, že kalendárny rok sa začína 1.1. a končí sa 31.12. To znamená, že platnosť poľovného lístku začína dňom, kedy bol poľovný lístok vydaný bez ohľadu na to, v ktorej časti roka bol vydaný, a jeho platnosť končí 31.12. kalendárneho roku, na ktorý bol vydaný (1, 5 alebo desať rokov; napr. ak bol poľovný lístok vydaný 15.7.2014, platnosť ročného poľovného lístku končí 31.12.2014, a 5-ročného poľovného lístku 31.12.2018). V prípade poľovného lístka na týždeň, mesiac sa platnosť končí týždeň alebo mesiac od jeho platnosti.

V prípade predĺženia poľovného lístku ak má žiadateľ ešte platný poľovný lístok sa do rubriky „Platnosť od“ neuvádza dátum predĺženia poľovného lístku, ale dátum nasledujúci po dni, kedy končí platnosť pôvodného poľovného lístku. Napr. poľovný lístok sa predlžuje 15.11.2014, do rubriky „Platnosť od“ sa uvedie dátum 1.1.2015.

Poľovný lístok pre poslucháča odbornej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným predmetom, sa vydáva na obdobie riadneho štúdia. To znamená, že platnosť poľovný lístok nadobúda dňom vydania takéhoto poľovného lístka a končí posledným dňom v roku, v ktorom končí riadne štúdium.

Vzhľadom na to, že v zmysle zákona študent získava základnú poľovnícku kvalifikáciu po úspešnom absolvovaní predmetu poľovníctvo a podľa tohto zákona je možné vydávať poľovné lístky už od 16 rokov, študent sa môže rozhodnúť, či využije výhodu  poľovného lístku pre študentov alebo sa tejto výhody vzdá a požiada o vydanie  poľovného lístka na  iné obdobie pre občanov SR alebo  cudzinca, v prípade ak je študentom cudzinec s tým, že zaplatí vyšší poplatok.

(4)     Obvodná komora vydá poľovný lístok podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) alebo b) osobe, ktorá preukáže, že

a)   je staršia ako 16 rokov,

b)   má miesto trvalého pobytu v obvode pôsobnosti obvodnej komory; to neplatí pre občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, môže podať žiadosť o vydanie poľovného lístku na ktorejkoľvek OPK. 

c)    zložila skúšku z poľovníctva [podľa § 50 ods. 1 písmena a)] alebo skúšku z poľovníctva na vysokej škole alebo je poslucháčom alebo absolventom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; doklad o vykonanej skúške z poľovníctva je verejnou listinou,

Prioritným dokladom je vysvedčenie o skúške z poľovníctva, ktorý jednoznačne preukazuje, že žiadateľ o vydanie poľovného lístku splnil podmienky ustanovené zákonom. Rovnocenné vysvedčeniu o skúške z poľovníctva sú i vysvedčenia zo škôl, kde ich študent alebo absolvent v rámci štúdia absolvoval skúšku z poľovníctva. Na stredných školách, pokiaľ je predmet poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom, je uvedený na čelnej strane vysvedčenia. Na stredných školách, kde predmet poľovníctvo nie je povinným predmetom, absolvovanie tohto predmetu je uvedené na zadnej strane. Absolventi skúšok z poľovníctva na  vysokej škole preukazujú absolvovanie skúšok z poľovníctva diplomom, napr. TU Zvolen, resp. zápisom príslušnej skúšky v indexe alebo potvrdením školy o absolvovaní tejto skúšky. V tejto súvislosti považujeme potrebné upozorniť na skutočnosť, že ako doklad na získanie odbornej spôsobilosti na výkon práva poľovníctva možno uznať len vysvedčenie o skúške z poľovníctva z Českej republiky absolvovanej na ČMMJ do roku 1993 (do rozpadu federácie) a po tomto roku len vysvedčenie z odbornej školy v Českej republike, kde absolvent získal odbornú spôsobilosť na výkon práva poľovníctva. Započítanie vysvedčení z odborných škôl vyplýva z oznámenia MZV SR č. 104/1994. Podľa našich vedomostí MZV SR neuzavrelo takúto dohodu s inými štátmi Európskej únie, preto započítanie vzdelania získané napr. v Maďarskej republike nie je možné.

Ak žiadateľ z rôznych dôvodov vysvedčenie alebo iný doklad nemá, za rovnocenný doklad možno uznať i starý poľovný lístok pre občanov SR.

d)   je členom komory,

Členmi komory sú všetky fyzické osoby, ktoré boli ku dňu vzniku SPK ako členovia právnických osôb zakladajúcich SPK členmi týchto právnických osôb, ako i právnických osôb, ktoré sa stali členmi SPK neskôr. Samostatným členom komory môže byť v zmysle zákona a Stanov SPK aj osoba, ktorá nie je členom právnickej osoby združenej v SPK (§ 5 ods. 5 Stanov SPK).

Členstvo sa preukazuje potvrdením príslušnej poľovníckej organizácie alebo členským preukazom vystaveným touto organizáciou, z ktorého musí byť zrejmé do kedy má príslušná osoba zaplatené členské v tejto organizácii. Ak je žiadateľom o vydanie alebo predĺženie poľovného lístku zamestnanec subjektu, ktorý nie je poľovníckou organizáciou(napr. Ley SR š.p. alebo PD, obchodná spoločnosť užívajúce PR) ale je členom komory, preukazuje žiadateľ členstvo v komore preukázaním zamestnaneckého alebo obdobného pomeru k tomuto subjektu. Nie je možné akceptovať zamestnanecký pomer na dobu kratšiu ako je doba platnosti PL. Doba členstva musí byť totožná s dobou, na ktorú sa vydáva poľovný lístok.

e)    je poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,

Konkrétne podmienky poistenia sú stanovené v § 52 v tomto znení:

㤠52 Poistenie

Osoba, ktorej má byť v Slovenskej republike vydaný poľovný lístok vrátane cudzinca, musí byť poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví alebo usmrtením iných osôb s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 150 000 euro a za škodu na veciach najmenej na sumu 3 000 euro za jednu poistnú udalosť. Poistné podmienky, ktoré bližšie upravia rozsah tohto poistenia nesmú obsahovať výhradu, že poistná ochrana sa neposkytuje pri nedbanlivosti poisteného.“

 

U občanov SR, ktorí sú členmi SPZ, je splnenie tejto podmienky nespochybniteľné, pretože každý člen SPZ je v zmysle Stanov SPZ poistený, pretože súčasťou členského je i úhrada nielen zodpovednostnej, ale aj úrazovej poistky; takýto žiadateľ však musí predložiť doklad, či zaplatil členské na 1 alebo 5 rokov, a teda na túto dobu mu možno vydať poľovný lístok. Osoby, ktoré vykonávajú právo poľovníctva a nie sú členmi SPZ, musia OPK preukázať, že sú poistené pre prípad škôd spôsobených pri výkone práva poľovníctva v zmysle § 52 v rámci ustanovených kritérií, pričom v tomto doklade musí byť uvedené tak isto ako u členov SPZ na akú dobu sú poistení. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky fyzické osoby, ktoré vykonávajú právo poľovníctva na území SR. To znamená, že i žiadateľ o vydanie poľovného lístka pre cudzinca musí preukázať, že je poistený a že jeho poistná zmluva je v súlade s § 52. Ak  žiadateľ o vydanie PL pre cudzincov tvrdí, že je členom poľovníckej organizácie v členskej krajine EU a že táto má  poistku uzavretú aj s miestnou pôsobnosťou na územie SR, musí túto skutočnosť preukázať úradne overeným prekladom tejto zmluvy. Ak vyššie uvedenú skutočnosť nepreukáže, OPK odmietne takúto zmluvu akceptovať a poľovný lístok pre cudzinca vydá len v prípade, ak predloží potvrdenie, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone práva poľovníctva na území SR v zmysle § 52 zákona. Doba platnosť poľovného lístku nesmie byť dlhšia ako doba platnosti poistnej zmluvy.

U osôb , ktoré si požiadali o vydanie poľovného lístka bez obmedzenie platnosti – osoby staršie ako 62 rokov, príslušná OPK predloží žiadateľovi na podpis vyhlásenie že prijíma na seba záväzok, že každoročne sa preukáže, že osoba je poistená podľa § 52 zákona  a taktiež že podmienky pre vydanie PL zostali nezmenené.

f)    zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.

Za vydanie poľovného lístka
1. Týždenného

10 €

2. Mesačného

20 €

3. Ročného

10 €

4. 5-ročného

40 €

5. 10 ročného

80 €

6. nad 62 rokov

40 €

7. Na obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom

30 €

Predĺženie poľovného lístka
1. týždenného

2. mesačného

3. Ročného

5 €

4. 5-ročného

20 €

5. 10 ročného

40 €

Cudzinci vydanie poľovného lístka
1. týždenného

10 €

2. mesačného

20 €

3. ročného

10 €

4. 5-ročného

40 €

5. 10 ročného

80 €

6. nad 62 rokov

40 €

Cudzinci predĺženie
1. Týždenného

2. Mesačného

3. Ročného

5 €

4. 5-ročného

20 €

5. 10 ročného

40 €

6. nad 62 rokov

 

Poplatky za:

  1. 1. vydanie duplikátu poľovného lístka za stratený, odcudzený alebo znehodnotený poľovný lístok

a)   prvý raz v čase platnosti 50 % sadzby,

b)   druhý raz v priebehu platnosti 100 % sadzba,

  1. 2. zmena údajov v poľovnom lístku v dôsledku zmeny mena alebo adresy držiteľa 50 % sadzby; ak sa jedná o zmenu adresy z dôvodu zmeny názvu ulíc je takáto zmena bez poplatku.

 

 

(5)     Obvodná komora vydá, najviac na dobu povoleného pobytu, poľovný lístok podľa odseku 2 písm. b) osobe, ktorá

Termín „doba povoleného pobytu“ je právne irelevantná najmä pre občanov z krajín EÚ, ktorí môžu prísť na Slovensko kedykoľvek a bez akéhokoľvek obmedzenia. Právne irelevantný je i voči osobám, ktoré ako cudzinci pri návšteve SR podliehajú vízovému režimu, napr. pri ročnom poľovnom lístku takýto cudzinec môže prísť na územie SR viackrát v priebehu roku. Tento termín pri vydávaní poľovných lístkov pre cudzincov preto neberte v úvahu.

a)   je staršia ako 18 rokov,

b)   predloží doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu[1]),

c)    je poistená proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,

d)   zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístku.

 

OPK postupuje pri vydávaní poľovného lístka osobe, ktorá splnila všetky náležitosti nasledovným spôsobom (podľa pokynov vydaných k vydávaniu poľovných lístkov):

–          osoba, ktorá má záujem o vydanie poľovného lístka a spĺňa všetky požiadavky, požiada o vydanie poľovného lístku,

–          OPK zaeviduje žiadateľa do knihy evidencie, zaeviduje ho do počítačového programu podľa návodu a pokynov, pričom počítačový program vygeneruje jedinečné číslo poľovného lístku. OPK vytlačí poľovný lístok, vydávajúci ho podpíše, nalepí ochrannú známku tak, aby prekrývala časť fotografie žiadateľa a poľovný lístok zalaminuje,

–          OPK poľovný lístok odovzdá žiadateľovi, vyberie od neho poplatok za vydanie poľovného lístku podľa sadzobníka a 20 % z tejto sumy odvedie na SPK polročne vždy do 30.6. a 31.12.

(6)     Poslucháčom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom, možno vydať poľovnícky lístok podľa odseku 3 písm. b) až po absolvovaní predmetu poľovníctvo.

(7)     Vydanie poľovného lístka obvodná komora odoprie a ak už bol vydaný, tak sa odníme, osobe

a)   ktorá nespĺňa podmienky podľa odsekov 4 alebo 5,

b)   bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené, alebo

Ak OPK odoprie vydať poľovný lístok alebo už vydaný poľovný lístok odníme, musí v tejto veci vydať rozhodnutie podľa zákona o správnom konaní. Okrem ostatných náležitostí musí toto rozhodnutie obsahovať i poučenie, že proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní od jeho doručenia na prezídium SPK. Ak je dôvodom pre odňatie poľovného lístku zákaz činnosti vydaný právoplatným rozsudkom súdu alebo právoplatným rozhodnutím okresného úradu, odvolanie nemá odkladný účinok.

Medzi dokladmi, ktoré treba predložiť na vydanie alebo predĺženie poľovného lístka, nie je výpis z registra trestov, takže OPK nezistí, či bol odsúdený. Držiteľ poľovného lístku je však podľa odseku 11 § 51 zákona, povinný túto skutočnosť oznámiť OPK.

c)    ktorej bol odňatý poľovný lístok a doba odňatia trvá.

(8)     Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na        predpísanom tlačive. Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú         predpísanými náležitosťami podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho     platnosti. Komora 60 dní pred ukončením platnosti poľovného lístka       preukázateľným spôsobom upozorní jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti.

Predĺžiť možno len poľovné lístky vydané na obdobie jeden, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca.

Termín „30 dní pred uplynutím doby platnosti poľovného lístka“ má zabezpečiť, aby najmä u poľovných lístkov pre občanov SR sa tieto predlžovali plynule a nie v posledných dňoch decembra. Povinnosť požiadať o vydanie PL 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti vyplýva z § 51 ods. 8 zákona, v tomto prípade OPK vykonávajúca prenesený výkon štátnej správy má 30 dní na vybavenie každého podania, podľa zákona o správnom konaní.

Žiadosť o predĺženie poľovného lístka musí teda podať najneskôr 1.12. roku, kedy mu poľovný lístok končí. Ak žiadosť podá 2.12., už ju nie je možné považovať za žiadosť o predĺženie poľovného lístka, ale za žiadosť o vydanie poľovného lístka a teda od žiadateľa sa vyberie poplatok za vydanie poľovného lístka

Upozornenie na ukončenia platnosti je každé upozornenie preukázateľné formou listu, e mailovej správy, cestou webovej stránky oznamom v denníku alebo mesačníku.

(9)     Obvodná komora odníme poľovný lístok, ak zistí, že

a)   jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 4 alebo 5,

b)   držiteľovi poľovného lístku bol súdom uložený trest zákazu výkonu činnosti práva poľovníctva,

c)    o zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa tohto zákona príslušný okresný úrad alebo v disciplinárnom konaní komora.

Okresný úrad v priestupkovom konaní podľa § 76 odseku 4 písmena c) zákona alebo v disciplinárnom konaní orgány SPK podľa písmena f) odseku 5 § 4 DP SPK.

(10)           Ak je poľovný lístok odňatý na dobu určitú, je osoba, ktorej bol poľovný lístok odňatý       povinná pred podaním žiadosti o jeho vydanie vykonať skúšku podľa § 50 ods. 1 písm.         a). Osobe, ktorej bol poľovný lístok odňatý na trvalo môže obvodný lesný úrad povoliť       vykonanie skúšky podľa § 50 ods. 1 písm. a) najskôr po uplynutí 10 rokov.

(11)      Držiteľ poľovného lístku je povinný bezodkladne oznámiť obvodnej komore, že prestal spĺňať podmienky na vydanie poľovného lístka alebo nastali okolnosti na jeho odňatie.

(12)      Odňatý poľovný lístok je povinný jeho držiteľ bezodkladne odovzdať obvodnej komore.

Ak držiteľ poľovného lístku neodovzdá odňatý poľovný lístok, OPK to oznámi príslušnému OÚ a tento ho bude stíhať za priestupok podľa § 76 ods. 1 písm. h) zákona č. 274/2009 Z. z.

(13)      Diplomatické preukazy alebo konzulárne preukazy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky spolu s poľovným lístkom z krajiny pôvodu nahrádzajú poľovný lístok pre cudzincov.

Ak sa takáto osoba dopustí disciplinárneho previnenia, ohlási takúto skutočnosť OPK na SPK, ktorá túto záležitosť bude riešiť cez MZV SR.

 

Prezídium SPK schválilo Metodický pokyn pre vydávanie poľovných lístkov a predlžovanie ich platnosti na svojom zasadnutí 16.12.2013 v Bratislave uznesením č. 97/2013 a nadobúda účinnosť 1.1.2014.

[1]) § 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prílohy:

ziadost_o_vydanie_pl

Oboznámenie so spracúvaním OU 2018 OPK

Oznámenie a súhlas na ochranu osobných údajov OU 2019 SPZ

Suhlas OPK 2018

ziadost_o_vydanie_pl_cdzinec

Zákon o správnom konaní 71/1967 Zb

Zakladné pravidlá ochrany osobných údajov

 

Aký je rozdiel medzi vydaním alebo predĺžením ?

O vydanie  sa jedná, ak ide o vydanie prvého poľovného lístka alebo ak predošlý poľovný lístok stratil účinnosť a vydáva sa nový poľovný lístok alebo ak žiadateľ nedodržal 30 dňovú lehotu na podanie žiadosti. Je to aj prípad, ak žiadateľ zmešká  30 dňovú lehotu na podanie žiadosti o predĺženie PL .

Predĺženie sa jedná, ak držitel určitého druhu poľovného lístka požiada v stanovenej 30 dňovej lehote o jeho predĺženie.

Musí zahraničný hosť vydaný PL po jeho ukončení platnosti vrátiť?

Áno. Povinnosť § 51 ods. 12 zákona je platná pre všetkých držiteľov PL.

Je možné vydať PL pred jeho platnosťou( napr. 2.12.), alebo nový PL možno fyzicky vydať až po odovzdaní neplatného?

Áno je možné vydať PL pre občana SR a študenta , ktorý začne platiť až neskôr, teda od 1.1. nasledujúceho roku.  Vedúci kancelárie OPK upozorní poľovníka, že v zmysle § 51 ods. 12 zákona je povinný odovzdať neplatný PL . Nemusí ho odovzdať osobne , môže ho zaslať pošotou. OPK ho upozorní , že ak si túto povinnosť nesplní, dopustí sa přestupku podľa § 76 ods. 1 písmeno h) zákona, za čo mu OLU môže uložiť pokutu podľa § 76 ods.4 zákona

Je podmienkou vydania zahraničnemu hosťovi len poľovný lístok alebo licencia zo štátu z ktorého pochádza?

Otázky vydávania poľovných lístkov pre cudzincov rieši § 51 ods. 5 zákona. Podľa tohto ustanovenia OPK vydá najviac na dobu povoleného pobytu poľovný lístok osobe, ktorá je

a)    staršia ako 18 rokov

b)    predloží doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu

c)    je poistená proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka

d)    zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka

Vetné spojenie v úvodnej vete tohto odseku: „najviac na dobu povoleného pobytu“  nemá praktický význam. Pre cudzincov, ktorí majú na území SR trvalý alebo dlhodobý pobyt sa v zmysle § 51 ods. 3 psím. a) vydávajú poľovné lístky za rovnakých podmienok, ako pre občanov SR, a tu nikto neskúma, na akú dobu majú povolený pobyt, i keď by to mohlo mať praktický význam. Pre ostatných cudzincov, ktorí nemajú na SR trvalý alebo dlhodobý pobyt, sa vydávajú poľovné lístky na týždeň, mesiac alebo rok. Vetné spojenie z úvodu tohto odseku sa nedá aplikovať, pretože platnosť poľovného lístka pre cudzinca nie je podmienená jeho fyzickou prítomnosťou počas celej doby platnosti poľovného lístka na území SR. Úplne nezmyselné je to u občanov EÚ, ktorí môžu na územie SR prichádzať kedykoľvek len na doklad totožnosti a ich pobyt nikto neeviduje (napr. Rakúšan si vybaví ročný poľovný lístok a v priebehu roka 5-10 krát príde na SR do príslušného PZ len na 1-2 dni na poľovačku). Nikde nie je uvedené, že osoba, ktorej bol vydaný poľovný lístok pre cudzincov, sa musí po celú dobu platnosti tohto poľovného lístka zdržiavať na území SR a nesmie ho opustiť.

Jedným z dokladov, ktorí musí žiadateľ o poľovný lístok pre cudzincov predložiť, je doklad oprávňujúci na lov zveri v krajine, z ktorej prichádza, spravidla je to poľovný lístok alebo licencia.  Cudzinec – žiadateľ musí preukázať, že je poistený proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka v rozsahu uvedenom v § 52 zákona o poľovníctve a toto poistenie sa musí vzťahovať na územie SR.

Je možné predĺžiť 5-ročný poľovný lístok o 1 rok alebo naopak?

Občan sa  rozhoduje o tom, či chce ročný alebo päťročný poľovný lístok. Je možné predĺžiť poľovný lístok päť ročný na ročný alebo opačne. Túto zmenu možno vykonať až po skončení platnosti poľovného lístku.

Čo ak sa niekto rozhodne ukončiť poľovníctvo ( vráti PL)?

Občan v prípade , že vráti poľovný lístok , nemá náhradu na vrátenie už zaplateného poplatku.

Aký je poplatok pri strate, znehodnotení alebo odcudzení poľovného lístka?

Pri strate, odcudzení alebo znehodnotení sa platí ten istý poplatok ako pri vydaní poľovného lístku. Náhradný poľovný lístok ako duplikát poľovného lístku sa vydáva s platnosťou na dobu, do kedy platil poľovný lístok.

Budú pre členov SPK vydané členské preukazy?

Individuálnym členom komory môže byť vydaný poľovný lístok, len ak spĺňa podmienky stanovené v § 51 zákona o poľovníctve. Zatiaľ sa nerozhodlo o členskom preukaze, pretože poľovný lístok vydáva OPK, v ktorej je členom a prakticky sama pre seba by vydávala doklad potvrdzujúci členstvo v SPK. Ak je žiadateľ členom poľovníckej organizácie, predkladá potvrdenie o členstve poľovníckej organizácii alebo členský preukaz tejto poľovníckej organizácie.

Ako je to s časovou platnosťou poľovných lístkov?

Poľovný lístok pre cudzincov platí týždeň, mesiac alebo rok. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, teda vydanie poľovného lístka. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak takýto deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší budúci pracovný deň.

Poľovný lístok pre občanov SR a cudzinca s trvalým pobytom na území SR sa vydáva na kalendárny rok. Bez ohľadu na to, v ktorej časti roka sa poľovný lístok vydal, jeho platnosť končí vždy 31.12. (ročný v tom roku, päťročný uplynutím piateho roku).

Poľovný lístok pre poslucháčov stredných odborných a vysokých škôl – Rovnakým spôsobom ako u poľovného lístku pre občana SR, je upravená i platnosť poľovných lístkov pre poslucháčov stredných odborných alebo vysokých škôl, na ktorých je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom.

Ročný poľovný lístok pre študenta sa vydá i v prípade, že štúdium ukončí v priebehu roka, na ktorý žiada o vydanie takéhoto poľovného lístku a takýto poľovný lístok platí do konca tohto roka.

Uznáva sa pre občana SR a cudzinca s trvalým pobytom na území SR poľovnícke vzdelanie nadobudnuté na území iného štátu?

V zásade nie. Jedinou výnimkou je vysvedčenie o skúške z poľovníctva, ktorú tieto osoby vykonali v Českej republike u Českomoravskej mysliveckej jednoty do zániku federácie, teda do 31.12.1992. Okrem toho sa uznáva doklad o štúdiu (vysvedčenie, diplom – potvrdenie o absolvovaní predmetu poľovníctvo) na strednej alebo vysokej škole v Českej republike, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným predmetom. Takýto doklad sa uznáva ako platný doklad o poľovníckom vzdelaní v zmysle § 51 ods. 4 písm. c) zákona o poľovníctve, čo vyplýva z medzivládnej dohody SR a ČR o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní č. 104/1994 Z. z.

Prečo musí žiadateľ podať žiadosť o predĺženie poľovného lístku najneskôr 30 dní pred skončením jeho platnosti?

Táto poriadková lehota má zabezpečiť plynulosť vydávania poľovných lístkov. Ak žiadateľ nepodá žiadosť o predĺženie poľovného lístku  najmenej 30 dní pred skončením jeho platnosti, poľovný lístok už nie je možné predĺžiť, musí sa vydať nový a žiadateľ musí zaplatiť poplatok nie za predĺženie, ale za vydanie poľovného lístku.

Zdroj: http://www.polovnickakomora.sk/spk/polovne-listky/vydavanie-pl.html

 

Tento obsah bol zaradený v Novinky, Poľovné lístky, V poľovníctve. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.