Archívy kategórie: Podujatia

CHPT 2014/2015

Pozvánka CHPT 20142015 OPK Žiar nad Hronom

 

 Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, v  zmysle § 42 ods.1 písm. g) zákona 274/2009 Z.z., o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z.z., č. 115/2013 Z.z., č. 180/2013 Z.z., ako aj vyhlášky MPSR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení č. 227/2010 Z.z., č. 125/2012 Z.z., č. 489/2013 Z.z., organizuje

 chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí raticovej zveri

/ jeleň, srnec, daniel, muflón, diviak ako aj lebky medveďa, vlka, rysa, šakala a mačky divej, jazveca, líšky/

 

ulovenej v poľovníckej sezóne 2014 a január 2015

Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí sa uskutoční v Poľovníckom múzeu vo Svätom Antone v dňoch 06.03.2015 – 27.03.2015.

Harmonogram chovateľskej prehliadky:

Dňa 06.03.2015 ( piatok ) – preberanie trofejí od 13 00 do 16 00 h.

Dňa 07.03.2015 ( sobota ) – hodnotenie trofejí od 8 00 h.

Dňa 15.03.2015 ( nedeľa ) – vyhodnotenie CHPT o 10 00 h.

Dňa 27.03.2015 ( piatok ) – odovzdávanie trofejí poľovníckym hospodárom od 13 00 – 15 30 h.

       OPK Žiar nad Hronom žiada všetkých užívateľov poľovných revírov, aby na chovateľskú prehliadku predložili všetky trofeje ulovenej a uhynutej zveri v poľovníckej sezóne 2014/2015. Manipulačný poplatok schválený predstavenstvom OPK Žiar nad Hronom uznesením č. 1/2011 v sume   3,50 € sa vzťahuje na trofeje raticovej zveri a veľkých šeliem (medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus), šakal zlatý (Canis aureus) a mačka divá (Felis sylvestris). Za každú trofej (aj ako fotograf. dokumentáciu) uhradíte manipulačný poplatok v hotovosti pri predkladaní trofejí. Manipulačný poplatok sa nevzťahuje na trofeje líšky a jazveca (zrušené uznesením predstavenstva OPK Žiar nad Hronom č. 6/2011).

            Ďalej užívateľov poľovných revírov upozorňujeme na dodržanie § 23 ods.6 zákona 274/2009 Z.z., o poľovníctve, že na chovateľskú prehliadku (ďalej len CHP) sa nepredkladá poľovnícka trofej, ktorá je v čase konania CHP spracovávaná na výrobu dermoplastického preparátu. Taká poľovnícka trofej sa musí predložiť na CHP v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto tejto poľovníckej trofeje jej majiteľ predkladá fotografickú dokumentáciu trofeje a potvrdenie od spracovateľa poľovníckej trofeje. Fotografická dokumentácia poľovníckej trofeje sa predkladá v zmysle § 14  ods. 1 a 2 vyhlášky MPSR 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

                Poľovnícki hospodári revírov vyzvú po prevzatí pokynov od OPK Žiar nad Hronom o chovateľskej prehliadke všetkých, ktorí v obvode ich pôsobnosti ulovili poľovnú zver ( s výnimkou zahraničných hostí ), aby na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravili v stanovenom čase trofeje na miesto sústredenia určené užívateľom poľovného revíru. Poľovnícki hospodári (zástupcovia užívateľov poľovných revírov) uhrádzajú náklady a majú zodpovednosť za doručenie poľovníckych trofejí na chovateľskú prehliadku a ich prevzatie po skončení chovateľskej prehliadky.

                Trofeje, fotografie,  bodovacie tabuľky, súpisy trofejí (osobitne za každý druh), vyhodnotenie odstrelu, zoznam o love zveri, nájdenej uhynutej zveri, použitých značkách a použití diviny sa predkladajú za celý poľovný revír naraz.

                Súpis trofejí, vyhodnotenie odstrelu za poľovnícku sezónu 2014/2015 prikladáme v jednom vyhotovení, aby si ich užívatelia poľovných revírov mohli prefotiť.

                Predloženie trofejí na chovateľskú prehliadku v inej OPK, ako v obvode pôsobnosti ktorej bola skutočne ulovená je neprípustné.

Príprava trofejí na chovateľskú prehliadku:

                V zmysle § 17 ods. 1 vyhlášky MPSR 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, sa za riadne ošetrenú poľovnícku trofej považuje poľovnícka trofej vyvarená, zbavená všetkých mäkkých častí a vybielená. Trofej ročného daniela a ročného jeleňa možno predložiť na chovateľskú prehliadku na skrátenej lebke. U diviaka sa predkladajú preparované horné a dolné kly, u šeliem kompletná lebka.

                V zmysle § 17 ods. 4 vyhlášky MPSR 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, musí byť trofej označená štítkom.

                Trofeje sa hodnotia podľa kritérií navrhnutých poradným zborom poľovnej oblasti.

                Vyhodnotenia CHP sa zúčastnia všetci poľovnícki hospodári PR, riaditelia OZ, majitelia trofejí, ako aj ostatní poľovníci, ktorí majú záujem o CHP trofejí.

                Vrátenie trofejí poľovníckym hospodárom, povereným pracovníkom OZ a SOLŠ sa uskutoční po výstave dňa 27.03.2015 to je v piatok, v čase od 13 00 – 15 30 hod. Tí poľovnícki hospodári, ktorí sa nebudú môcť z vážnych dôvodov zúčastniť preberania trofejí, vystavia osobe poverenej na prevzatie trofejí písomné splnomocnenie s uvedením:

  • mena a priezviska splnomocneného;
  • číslo OP, ktorým sa preukáže,
  • názvu Poľovníckej organizácie, OZ, Poľovníckeho združenia;
  • mena poľovníckeho hospodára;
  • dátum, pečiatka a podpis;

 

Ing. Slavomír Kicko

predseda OPK Žiar nad Hronom

Prílohy na stiahnutie:

Súpis trofejí v tabuľke 20142015 vzor Štiavnické pohorie

Súpis trofejí v tabuľke 20142015 vzor Štiavnicko – krupinská

Súpis trofejí v tabuľke 20142015 vzor Tribeč

Súpis trofejí v tabuľke 20142015 vzor Vtáčnik

Vyhodnotenie odstrelu CHPT 20142015

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a memoriál Ing. Lamberta Jokla

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica

Memoriál Ing. Lamberta Jokla

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Slovenská poľovnícky zväz, regionálna organizácia Žiar nad Hronom v spolupráci s mestom Banská Štiavnica a Strednou odbornou lesníckou školou v Banskej Štiavnici, zorganizovali XXXVI. ročník verejnej streleckej súťaže Zlatá puška mesta Banská Štiavnica v GM – 800 a II. ročník memoriálu Ing. Lamberta Jokla v OS – 80.

Dňa 31.08.2014 sa na strelnici Drieňová uskutočnil, ako sme už spomenuli XXXVI. ročník „Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica“ a II. ročník „Memoriálu Ing. Lamberta Jokla“. Počasie nášmu zámeru neprialo a to prikladáme ako hlavný dôvod nízkej účasti v oboch súťažných kategóriách. Do kategórie GM-800 sa zaprezentovalo 19 pretekárov a do kategórie OS – 80 sa zaprezentovalo 12 pretekárov. Aj napriek nízkej účasti bola prezenčná listina predzvesťou vysokých bodových výsledkov a streleckých súbojov.

 Po ukončení preteku v obidvoch kategóriách boli dosiahnuté nasledovné  výsledky:

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica:

Vzhľadom na skutočnosť, že traja strelci po základnej časti dosiahli výsledok 796 b. z 800 muselo vedenie preteku pristúpiť k rozstrelu v zmysle streleckého poriadku. Po rozstrele na terč diviaka sa v trojminútovom limite rozhodlo o nasledovnom poradí.

Výsledková listina GM -800:

Miloslav Jánoš                          796 b. 1. – miesto

Ing. Róbert Láska                    796 b. 2. – miesto

Martin Zelem                           796 b. 3. – miesto

Memoriál Ing. Lamberta Jokla:

Výsledková listina OS -80:

Igor Nekoranec                                    74 b.

Igor Solnica                                           73 b.

RNDr. Peter Kaššák                            70 b. po rozstrele

Traja najlepší memoriál Ing. Lamberta Jokla

V kategórii GM-800 dosiahlo sedem strelcov hodnotenie „Majster streľby“, päť pretekárov s dosiahnutým výsledkom získalo I. výkonnostnú triedu v streľbe, traja II. výkonnostnú triedu a traja strelci III. výkonnostnú triedu. V kategórii OS-80 dosiahli štyria strelci výsledok  I. výkonnostnej triedy v streľbe, piati II. výkonnostnú triedu a dvaja strelci III. výkonnostnú triedu.

Na záver by sme radi poďakovali strelcom za preukázanú disciplínu, rozhodcom za ich pohotové a správne rozhodovanie, všetkým organizátorom a sponzorom za ich podporu pri zorganizovaní XXXVI. ročníka „ Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica a II. ročníka Memoriálu Ing. Lamberta Jokla.

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom vyjadruje ešte raz poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica, Memoriálu Ing. Lamberta Joklaza finančnú či materiálnu pomoc a spoluprácu pri organizačnom  zabezpečení tohto podujatia. Vďaka patrí sponzorom: Mestské lesy spol. s r.o. Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica, Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia Žiar nad Hronom, Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Snack bar PAPUČA – Peter Linder, ViOn-LG s.r.o..

SAM_3072

Výsledková listina GM – 800

Výsledková listina OS – 80

 

Spracoval Ing. Miroslav Garaj

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a memoriál Ing. Lamberta Jokla – 2014

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom

v spolupráci s

Mestským úradom Banská Štiavnica, Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica

a RgO SPZ Žiar nad Hronom

usporiadajú

XXXVI. ročník verejnej streleckej súťaže

„ZLATÁ PUŠKA

MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA“

v malokalibrovom štvorboji M – 800

a

„ Memoriál Ing. Lamberta Jokla“ 

 v OS 80

dňa 31. augusta 2014

na strelnici SOŠL – Drieňová pri Banskej Štiavnici

 

Organizačný výbor:

Predseda:                              Ing. Slavomír Kicko

predseda OPK

Riaditeľ                                  Ing. Ladislav Kružič st.

člen  streleckej komisie OPK

Hlavný rozhodca                    Róbert Gazdík

Rozhodcovia                          členovia streleckej komisie

Pokladník                                Ing. Garaj Miroslav

Lekárska služba                     MUDr. Kindernay Daniel

 

Propozície:

            Súťaž „ Zlatá puška mesta Banská Štiavnica“ sa uskutoční dňa: 31. augusta 2014 nasledovne:

–        M 800

–        OS 80

Súťaž sa uskutoční podľa platného streleckého poriadku a týchto propozícií za každého počasia. Predaj nábojov na strelnici nebude zabezpečený. Cesta na strelnicu z Banskej Štiavnice vedie smerom na Banský Studenec, za Arborétom vpravo, označená smerovkou „ STRELNICA“

Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo po dohode s hlavným rozhodcom včas oznámi pretekárom.

Súťaž družstiev v M – 800 sa uskutoční len za účasti minimálne päť družstiev.

Hodnotenie súťažiacich:

súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach v každej disciplíne v celkovom poradí, obdržia hodnotné ceny;

– v prípade veľkého počtu pretekárov na OS si organizačný výbor vyhradzuje právo obmedziť počet pretekárov po odstrieľaní druhej položky, do tretej a štvrtej položky maximálne 12 najlepšie umiestnených strelcov bez nároku na vrátenie podielu;

ČASOVÝ ROZPIS:

Nedeľa dňa 31.08.2014

od 7.00 hod. do 8.00 hod. – prezentácia súťažiacich

od 7.15 hod. do 8.45 hod. – tréning a vylosovanie poradia

9.00 hod. – začiatok súťaže

15.00 hod. – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov s cenami

Rozsah súťaže:

a.) Strelecké disciplíny guľové:

– líška sediaca redukovaná: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút,   povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v ľahu

– srnec redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč;

– kamzík redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v stoji o voľne postavenú tyč;

– diviak redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v stoji bez opory;

b.) Broková disciplína na asfaltový terč:

– strieľa sa na oblúkovom strelišti na 4 x 20 asfaltových terčov;

Vklady strelcov:

GM – 800

tréning                                                                                   1 ,- €

pretek                                                                                    15 ,- €

družstvo                                                                                 2 ,- €

 

OS – 80

tréning                                                                                   5 ,- €

pretek                                                                                    20 ,- €

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Ing. Miroslav Garaj

Vedúci kancelárie OPK Žiar nad Hronom

Oznámenie – Farbiarske skúšky malých plemien

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom Vám  oznamuje, že z dôvodu malého počtu prihlásených vodičov na Farbiarske skúšky malých plemien (ďalej len „FSMP“) je nútená FSMP presunúť do mesiaca september a to konkrétne na termín 20.09.2014, miesto skúšok PR Banky.

V usmernení o počte psov a rozhodcov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov  je stanovený maximálny počet psov na FSMP – 16  a jednu skupinu má tvoriť minimálne 8 psov.

Propozície:

Propozície kynológia OPK Žiar nad Hronom -FSMP 20.09.2014

Prihláška:

prihlaska_skusky

Celoslovenská súťaž v hre na lesnicu a poľovnícky roh 2014 – Lutila

Dňa 07.06.2014 sa v Lutile uskutočnil 37. ročník celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a poľovnícky roh.  Všetkým umiestneným v jednotlivých kategóriách  srdečne blahoželáme.

Na I. mieste v kategórii súborov sa umiestnili trubači

Poľovníckeho spolku UPS Lutila.

Výsledky: Výsledkova listina Lutila 2014

Regionálne majstrovstvá v streľbe OPK Žiar nad Hronom 2014

Dňa 03.05.2014 sa na strelnici v Drieňovej opäť uskutočnili regionálne majstrovstvá v streľbe OPK Žiar nad Hronom. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa na strelnici zišlo pomerne dosť nadšencov poľovníckeho strelectva. V kategórii GM – 400 sa zaprezentovalo 39 pretekárov a v kategórii OS – 40  štyria pretekári.

Najlepší traja v kategórii GM – 400

1. Ing. Róbert Láska – 398 b., II. výkonnostná trieda, Lesy SR, š.p.

2. Martin Kabina – 390 b., II. výkonnostná trieda, K -U-P Bzenica

3. Peter Knopp – 385 b., II. výkonnostná trieda, PS UPS Lutila

Najlepší traja v kategórii OS – 40

1. Ing. Róbert Láska – 32 b., III. výkonnostná trieda, Lesy SR, š.p.

2. Jozef Štefanka – 30 b., III. výkonnostná trieda, SOŠL Banská Štiavnica

3. RNDr. Marián Bačo – 28 b., SOŠL Banská Štiavnica

Výsledková listina M 400 I časť

Výsledková listina M 400 II časť

Výsledková listina OS – 40