Archívy kategórie: .

AMO 2019

V júni 2019 boli zistené stopy vírusu afrického moru ošípaných v mäse, ktoré cestujúci prepravili do Severného Írska.

Letiskové úrady zadržali viac ako 300 kg nelegálne dovezeného mäsa. Severoírske ministerstvo poľnohospodárstva, životného prostredia a vidieckych záležitostí (DAERA) uviedlo, že vzorka týchto skonfiškovaných výrobkov bola testovaná na Inštitúte pre poľnohospodárstvo a potraviny (AFBI), čo viedlo k detekcii fragmentov DNA vírusu afrického moru ošípaných. DNA fragmenty afrického moru ošípaných boli zistené v klobáse, ktorá pochádzala z Ázie.“

DAERA uviedla, že aj keď zistenie nepredstavuje významnú hrozbu pre zdravotný stav zvierat v Severnom Írsku, ani neovplyvňuje štatút krajiny bez výskytu AMO, posilňuje dôležitosť kontrol osobných dovozov mäsa a mliečnych výrobkov vynucovaných úradníkmi DAERA.

Hlavný veterinárny úradník DAERA Dr. Robert Huey varoval, že je nezákonné privážať určité potraviny a rastlinné výrobky do krajiny, aby sa predišlo riziku dovozu chorôb zvierat alebo rastlín. Povedal: „ Pre náš agropotravinársky priemysel a životné prostredie je najväčším rizikom zavedenie škodcov, chorôb a nepôvodných druhov, ktoré môže mať potenciálne zničujúce dopady. “

Vydané upozornenia sú jasne viditeľné na miestach vstupu do Severného Írska. Zdôrazňujú, že mäsové a mliečne výrobky by sa nemali prepravovať do krajiny v batožine cestujúcich, pretože môžu byť zabavené zamestnancami v miestnych prístavoch a na letiskách.

MIMORIADNE POVOLENIE LOVU RATICOVEJ ZVERI

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, pracovisko Žarnovica, povoľuje:

mimoriadny lov

týchto druhov zveri:

– jeleň lesný:

– všetky vekové triedy v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– jelienča – v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– danielia zver:

– všetky  vekové triedy v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– danielča – v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– muflón lesný:

– všetky vekové triedy v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– muflónča – v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

Mimoriadne povolenie lovu je platné vo všetkých poľovných revíroch v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru.

Príloha:

Mimoriedne povolenie lovu zveri

Jelenia zver

Strelecké podujatia na rok 2015

Strelecké podujatie OPK Žiar nad Hronom na rok 2015:

02.– 03.05.2015 – Praktická príprava uchádzačov o poľ. lístok Brok + Guľa

09.05.2015 –  Kontrolné streľby

10.05.2015 – Regionálne majstrovstvá v streľbe OPK Žiar nad Hronom

16.– 17.05.2015 – Kontrolné streľby

05.09.2015 – Kontrolné streľby – NT

06.09.2015  – Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a memoriál Ing. Lamberta Jokla

Výskum populácie medveďov na Slovensku

Poďakovania – TU Zvolen – výskum populácie medveďa na Slovensku

Milí kolegovia,

predovšetkým by sme sa chceli poďakovať všetkým členom poľovných združení, ktorí sa počas jesenných mesiacov podieľali na zbere vzoriek trusu medveďa. Bez vašej pomoci a pomoci mnohých poľovníkov a lesníkov na Slovensku by sa takýto projekt nedal realizovať. S potešením musím konštatovať, že mnohé poľovné združenia pristúpili k zberu veľmi iniciatívne a mnohé

Obvodné poľovnícke komory koordinovali zber a sústreďovanie vzoriek pred ich zvozom do Zvolena. Všetkým patrí naša vďaka. Na domácej stránke www.tuzvo.sk/medvede (záložka Mapy) je zverejnená mapa, v ktorej sme zaznamenali všetky vzorky, ktoré sme doteraz získali. Predpokladali sme, že minulú jeseň získame oveľa viac vzoriek než sa nám podarilo. Celkový počet vzoriek, ktoré máme v laboratóriu je 1100 a predpokladáme, že v niektorých združeniach je ešte asi 100 ďalších vzoriek, ktoré sme doteraz neprevzali. Pôvodný predpoklad bol, že podstatnú časť z 3000 vzoriek získame počas prvej etapy zberu v jeseni 2013 a v jeseni 2014 by sme dokončili zber. Žiaľ, bolo niekoľko objektívnych príčin prečo sa predpokladaný počet vzoriek nepodarilo nazberať (napr. úroda bukvice a pomerne suchý október najmä v listnatých oblastiach). Na druhej strane, mierna zima, hlavne v nižších polohách, umožňovala zber aj v zimných mesiacoch.

Vzhľadom na nízky počet vzoriek získaný počas jesene 2013 musíme so zberom pokračovať aj v jarných a jesenných mesiacoch 2014 a zamerať sa predovšetkým na oblasti, ktoré sa nachádzajú v areáli medveďa na Slovensku, ale sú nedostatočne pokryté. Problémom bude však počasie, pretože zber budeme musieť ukončiť v záujme zachovania vysokej kvality vzoriek v prípade, že by nastalo obdobie s vyššími teplotami vzduchu. Všetci sme svedkami nekončiacich diskusií o tom koľko medveďov žije na Slovensku. Máme teraz jedinečnú príležitosť pomerne presne odhadnúť veľkosť populácie medveďov na Slovensku a bolo by škoda keby sme túto príležitosť nevyužili. Dodnes máme len polovicu vzoriek z počtu medveďov, ktoré poľovné združenia nahlásili do štatistiky jarných kmeňových stavov minulého roku. Bez podkladov podložených vzorkami budeme ťažko dokazovať koľko medveďov žije na Slovensku a taktiež, ktoré z nich sú synantropné a ktoré nie. Okrem toho by som rád poznamenal, že oveľa dôležitejšia informácia než poznanie odhadu počtu medveďov na Slovensku, je poznanie hustoty medveďov na jednotku plochy (poľovné združenia, okresy a pod.). Pre vaše poľovné združenie je menej dôležitá informácia koľko medveďov je na Slovensku, ale oveľa dôležitejšia je informácia aká je hustota výskytu medveďov v celej oblasti kde sa nachádza váš poľovný revír a koľko z medveďov je synantropných.

Chcel by som sa preto obrátiť ešte raz na všetkých poľovníkov, členov poľovných združení, s prosbou o pomoc pri zbere vzoriek a to hlavne v oblastiach, ktoré sú nedostatočne pokryté (viď mapa) ale aj v oblastiach odkiaľ sme získali vzorky. Metóda, ktorú používame predpokladá opakovaný zber vzoriek z tých istých jedincov.

Záverom by som Vás chcel požiadať o uvádzanie lokality buď podľa miesta identifikovateľného v mape, súradníc, alebo dielca (porastu). Bez informácií o pôvode je vzorka bezcenná. V prípade, že by Vám chýbali skúmavky na zber obratom Vám ich zašleme.

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom,

 

 

Prof. Ing. Ladislav Paule, PhD.

koordinátor projektu