Archívy kategórie: Správy a Informácie

Výskum populácie medveďov na Slovensku

Poďakovania – TU Zvolen – výskum populácie medveďa na Slovensku

Milí kolegovia,

predovšetkým by sme sa chceli poďakovať všetkým členom poľovných združení, ktorí sa počas jesenných mesiacov podieľali na zbere vzoriek trusu medveďa. Bez vašej pomoci a pomoci mnohých poľovníkov a lesníkov na Slovensku by sa takýto projekt nedal realizovať. S potešením musím konštatovať, že mnohé poľovné združenia pristúpili k zberu veľmi iniciatívne a mnohé

Obvodné poľovnícke komory koordinovali zber a sústreďovanie vzoriek pred ich zvozom do Zvolena. Všetkým patrí naša vďaka. Na domácej stránke www.tuzvo.sk/medvede (záložka Mapy) je zverejnená mapa, v ktorej sme zaznamenali všetky vzorky, ktoré sme doteraz získali. Predpokladali sme, že minulú jeseň získame oveľa viac vzoriek než sa nám podarilo. Celkový počet vzoriek, ktoré máme v laboratóriu je 1100 a predpokladáme, že v niektorých združeniach je ešte asi 100 ďalších vzoriek, ktoré sme doteraz neprevzali. Pôvodný predpoklad bol, že podstatnú časť z 3000 vzoriek získame počas prvej etapy zberu v jeseni 2013 a v jeseni 2014 by sme dokončili zber. Žiaľ, bolo niekoľko objektívnych príčin prečo sa predpokladaný počet vzoriek nepodarilo nazberať (napr. úroda bukvice a pomerne suchý október najmä v listnatých oblastiach). Na druhej strane, mierna zima, hlavne v nižších polohách, umožňovala zber aj v zimných mesiacoch.

Vzhľadom na nízky počet vzoriek získaný počas jesene 2013 musíme so zberom pokračovať aj v jarných a jesenných mesiacoch 2014 a zamerať sa predovšetkým na oblasti, ktoré sa nachádzajú v areáli medveďa na Slovensku, ale sú nedostatočne pokryté. Problémom bude však počasie, pretože zber budeme musieť ukončiť v záujme zachovania vysokej kvality vzoriek v prípade, že by nastalo obdobie s vyššími teplotami vzduchu. Všetci sme svedkami nekončiacich diskusií o tom koľko medveďov žije na Slovensku. Máme teraz jedinečnú príležitosť pomerne presne odhadnúť veľkosť populácie medveďov na Slovensku a bolo by škoda keby sme túto príležitosť nevyužili. Dodnes máme len polovicu vzoriek z počtu medveďov, ktoré poľovné združenia nahlásili do štatistiky jarných kmeňových stavov minulého roku. Bez podkladov podložených vzorkami budeme ťažko dokazovať koľko medveďov žije na Slovensku a taktiež, ktoré z nich sú synantropné a ktoré nie. Okrem toho by som rád poznamenal, že oveľa dôležitejšia informácia než poznanie odhadu počtu medveďov na Slovensku, je poznanie hustoty medveďov na jednotku plochy (poľovné združenia, okresy a pod.). Pre vaše poľovné združenie je menej dôležitá informácia koľko medveďov je na Slovensku, ale oveľa dôležitejšia je informácia aká je hustota výskytu medveďov v celej oblasti kde sa nachádza váš poľovný revír a koľko z medveďov je synantropných.

Chcel by som sa preto obrátiť ešte raz na všetkých poľovníkov, členov poľovných združení, s prosbou o pomoc pri zbere vzoriek a to hlavne v oblastiach, ktoré sú nedostatočne pokryté (viď mapa) ale aj v oblastiach odkiaľ sme získali vzorky. Metóda, ktorú používame predpokladá opakovaný zber vzoriek z tých istých jedincov.

Záverom by som Vás chcel požiadať o uvádzanie lokality buď podľa miesta identifikovateľného v mape, súradníc, alebo dielca (porastu). Bez informácií o pôvode je vzorka bezcenná. V prípade, že by Vám chýbali skúmavky na zber obratom Vám ich zašleme.

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom,

 

 

Prof. Ing. Ladislav Paule, PhD.

koordinátor projektu

Informácia pre kynologické kluby, chovateľov a majiteľov psov zapísaných v SPKP.

Označovanie psov mikročipom. Vzhľadom na časté otázky a protichodné informácie, ktoré kolujú medzi majiteľmi psov, predkladáme stanoviská Štátnej veterinárnej a potravinovej správy k tejto otázke. Ako zdroj boli použité materiály ŠVPS SR, zverejnené na ich oficiálnej webovej stránke v rubrike Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat.
Najčastejšie otázky a odpovede:
Ak kúpim psíka (šteňa, dospelého psa) po 1.11.2011, musí byť už začipovaný?
Áno , musí byť označený transpondérom (mikročipom) alebo platným tetovaním (čitateľné
tetovanie vykonané pred 3.7.2011).
Akým spôsobom musím mať označené zviera (psa, mačku, fretku)?
Transpondérom (mikročipom) alebo tetovaním. Tetovanie je platné len v tom prípade, že je čitateľné a bolo vykonané pred 3.7.2011. Tetovanie musí vlastník zvieraťa preukázať preukazom o pôvode psa, kde je uvedený dátum vykonania tetovania.
Čo sa stane, ak mám zviera (psa, mačku, fretku) zatetované po 3.7.2011?
V tomto prípade tetovanie nepostačuje a je nutné psíka označiť transpondérom (mikročipom).
Ak mám zviera (psa, mačku, fretku) označené tetovaním, musí byť aj začipované?
Je dôležitý dátum tetovania, ak tetovanie bolo vykonané pred 3.7.2011 a je čitateľné tak tetovanie je platné a nie je nutné zviera označiť transpondérom (mikročipom).
Resumé:
1. Psy označené tetovaním do 3.7.2011 nemusia byť dodatočne čipované. Tetovanie musí byť čitateľné a dátum tetovania má byť poznačený v preukaze o pôvode psa.
2. Psy, ktoré boli tetované po 3.7.2011, musia byť očipované do 30.9.2013, kedy podľa platného zákona, končí prechodné 2-ročné obdobie určené na očipovanie príslušných jedincov.
3. Všetky psy, ktoré sú presúvané do zahraničia (výstavy, párenie, skúšky, dovolenka so psom), musia byť očipované a mať medzinárodný veterinárny preukaz.

CHPT 2013/2014

Pozvánka na CHPT 20132014 OPK Žiar nad Hronom (8)

 Chovateľská prehliadka trofejí – organizačné pokyny

             Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, v  zmysle § 42 ods.1 písm. g) zákona 274/2009 Z.z., o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vyhlášky MPSR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve organizuje

 chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí

raticovej zveri


/ jeleň, srnec, daniel, muflón, diviak ako aj

lebky medveďa, vlka, rysa, šakala a mačky divej, jazveca, líšky/

 ulovenej v poľovníckej sezóne 2013 a január 20134

 Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí sa uskutoční v Poľovníckom múzeu vo Svätom Antone v dňoch 07.03.2014 – 28.03.2014.

Harmonogram chovateľskej prehliadky:

Dňa 07.03.2014 ( piatok ) – preberanie trofejí od 13 00 do 16 00 hod.

Dňa 08.03.2014 ( sobota ) – hodnotenie trofejí od 8 00 hod.

Dňa 16.03.2014 ( nedeľa ) – vyhodnotenie CHPT o 10 00 hod.

OPK Žiar nad Hronom žiada všetkých užívateľov poľovných revírov, aby na chovateľskú prehliadku predložili všetky trofeje ulovenej a uhynutej zveri v poľovníckej sezóne 2013/2014. Manipulačný poplatok schválený predstavenstvom OPK Žiar nad Hronom uznesením č. 1/2011 v sume   3,50 € sa vzťahuje na trofeje raticovej zveri a veľkých šeliem (medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus), šakal zlatý (Canis aureus) a mačka divá (Felis sylvestris). Za každú trofej (aj akofotograf. dokumentáciu) uhradíte manipulačný poplatok v hotovosti pri predkladaní trofejí. Manipulačný poplatok sa nevzťahuje na trofeje líšky a jazveca (zrušené uznesením predstavenstva OPK Žiar nad Hronom č. 6/2011).

             Ďalej užívateľov poľovných revírov upozorňujeme na dodržanie § 23 ods.6 zákona 274/2009 Z.z., o poľovníctve, že na chovateľskú prehliadku (ďalej len CHP) sa nepredkladá poľovnícka trofej, ktorá je v čase konania CHP spracovávaná na výrobu dermoplastického preparátu. Taká poľovnícka trofej sa musí predložiť na CHP v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto tejto poľovníckej trofeje jej majiteľ predkladá fotografickú dokumentáciu trofeje a potvrdenie od spracovateľa poľovníckej trofeje.                 Fotografická dokumentácia poľovníckej trofeje sa predkladá v zmysle § 14  ods. 1 a 2 vyhlášky MPSR 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Poľovnícki hospodári revírov vyzvú po prevzatí pokynov od OPK Žiar nad Hronom o chovateľskej prehliadke všetkých, ktorí v obvode ich pôsobnosti ulovili poľovnú zver ( s výnimkou zahraničných hostí ), aby na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravili v stanovenom čase trofeje na miesto sústredenia určené užívateľom poľovného revíru. Poľovnícki hospodári (zástupcovia užívateľov poľovných revírov) uhrádzajú náklady a majú zodpovednosť za doručenie poľovníckych trofejí na chovateľskú prehliadku a ich prevzatie po skončení chovateľskej prehliadky.

Trofeje, fotografie,  bodovacie tabuľky, súpisy trofejí ( osobitne za každý druh ), vyhodnotenie odstrelu, zoznam o love zveri, nájdenej uhynutej zveri, použitých značkách a použití diviny sa predkladajú za celý poľovný revír naraz.

Súpis trofejí, vyhodnotenie odstrelu a  kvality chovu a úrovne poľovníckeho hospodárenia v poľovníckej sezóne 2013/2014 prikladáme v jednom vyhotovení, aby si ich užívatelia poľovných revírov mohli prefotiť.

Predloženie trofejí na chovateľskú prehliadku v inej OPK, ako v obvode pôsobnosti ktorej bola skutočne ulovená je neprípustné.

Príprava trofejí na chovateľskú prehliadku:

V zmysle § 17 ods. 1 vyhlášky MPSR 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, sa za riadne ošetrenú poľovnícku trofej považuje poľovnícka trofej vyvarená, zbavená všetkých mäkkých častí a vybielená. Trofej ročného daniela a ročného jeleňa možno predložiť na chovateľskú prehliadku na skrátenej lebke. U diviaka sa predkladajú preparované horné a dolné kly, u šeliem kompletná lebka.

V zmysle § 17 ods. 4 vyhlášky MPSR 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, musí byť trofej označená štítkom.

Trofeje sa hodnotia podľa kritérií navrhnutých poradným zborom poľovnej oblasti.

Vyhodnotenia CHP sa zúčastnia všetci poľovnícki hospodári PR, riaditelia OZ, majitelia trofejí, ako aj ostatní poľovníci, ktorí majú záujem o CHP trofejí.

Vrátenie trofejí poľovníckym hospodárom, povereným pracovníkom OZ a SOLŠ sa uskutoční po výstave dňa 28.03.2014 to je v piatok, v čase od 13 00 – 15 30 hod. Tí poľovnícki hospodári, ktorí sa nebudú môcť z vážnych dôvodov zúčastniť preberania trofejí, vystavia osobe poverenej na prevzatie trofejí písomné splnomocnenie s uvedením:

–         mena a priezviska splnomocneného,

–         číslo OP, ktorým sa preukáže,

–         názvu Poľovníckej organizácie, OZ, Poľovníckeho združenia,

–         mena poľovníckeho hospodára,

–         dátum, pečiatka a podpis.

Súpis trofejí v tabuľke 2014 vzor

Vyhodnotenie kvality chovu a úrovne poľovníckeho hospodárenia v poľovníckej sezóne 2013/2014

Vyhodnotenie odstrelu CHPT 2013/2014