Archívy kategórie: Správy a Informácie

Určenie času núdze – oznámenie

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov ako orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva príslušnému v súlade s ustanovením  § 73 písm. l zákona č. 274/2009 Z.z., o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o poľovníctve) boli predložené návrhy poradných zborov poľovných oblastí ( ďalej len PO) J XI Vtáčnik a S VI Štiavnické Pohorie na vykonanie zmeny v určení času núdze. Po oboznámení sa s predloženým návrhom, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov v súlade s ustanovením  § 73 písm. l zákona o poľovníctve v spojitosti s ustanovením  § 2 písm. a citovaného zákona, určuje pre poľovné revíry začlenené do PO J XI – Vtáčnik a S VI – Štiavnické pohorie čas núdze v období od 1. decembra kalendárneho roka do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

premenlivycasnudze_1

Po oboznámení sa zo závermi z rokovaní poradných zborov jednotlivých  PO tunajší odbor tiež zdôrazňuje, že pre poľovné revíry začlenené do PO J XIV Poľana, J XV Muránska, S VII Zvolen, S VIII Hontiansko – veľkokrtíšska, S IX Tuhár, S X Rimavská Sobota, J XXX Nízke Tatry – juh a J XXXI Štiavnicko – krupinská zostáva v platnosti čas núdze v období od 1. novembra kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Príloha:

Určenie času núdze - oznámenie

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a memoriál Ing. Lamberta Jokla

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica

Memoriál Ing. Lamberta Jokla

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Slovenská poľovnícky zväz, regionálna organizácia Žiar nad Hronom v spolupráci s mestom Banská Štiavnica a Strednou odbornou lesníckou školou v Banskej Štiavnici, zorganizovali XXXVI. ročník verejnej streleckej súťaže Zlatá puška mesta Banská Štiavnica v GM – 800 a II. ročník memoriálu Ing. Lamberta Jokla v OS – 80.

Dňa 31.08.2014 sa na strelnici Drieňová uskutočnil, ako sme už spomenuli XXXVI. ročník „Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica“ a II. ročník „Memoriálu Ing. Lamberta Jokla“. Počasie nášmu zámeru neprialo a to prikladáme ako hlavný dôvod nízkej účasti v oboch súťažných kategóriách. Do kategórie GM-800 sa zaprezentovalo 19 pretekárov a do kategórie OS – 80 sa zaprezentovalo 12 pretekárov. Aj napriek nízkej účasti bola prezenčná listina predzvesťou vysokých bodových výsledkov a streleckých súbojov.

 Po ukončení preteku v obidvoch kategóriách boli dosiahnuté nasledovné  výsledky:

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica:

Vzhľadom na skutočnosť, že traja strelci po základnej časti dosiahli výsledok 796 b. z 800 muselo vedenie preteku pristúpiť k rozstrelu v zmysle streleckého poriadku. Po rozstrele na terč diviaka sa v trojminútovom limite rozhodlo o nasledovnom poradí.

Výsledková listina GM -800:

Miloslav Jánoš                          796 b. 1. – miesto

Ing. Róbert Láska                    796 b. 2. – miesto

Martin Zelem                           796 b. 3. – miesto

Memoriál Ing. Lamberta Jokla:

Výsledková listina OS -80:

Igor Nekoranec                                    74 b.

Igor Solnica                                           73 b.

RNDr. Peter Kaššák                            70 b. po rozstrele

Traja najlepší memoriál Ing. Lamberta Jokla

V kategórii GM-800 dosiahlo sedem strelcov hodnotenie „Majster streľby“, päť pretekárov s dosiahnutým výsledkom získalo I. výkonnostnú triedu v streľbe, traja II. výkonnostnú triedu a traja strelci III. výkonnostnú triedu. V kategórii OS-80 dosiahli štyria strelci výsledok  I. výkonnostnej triedy v streľbe, piati II. výkonnostnú triedu a dvaja strelci III. výkonnostnú triedu.

Na záver by sme radi poďakovali strelcom za preukázanú disciplínu, rozhodcom za ich pohotové a správne rozhodovanie, všetkým organizátorom a sponzorom za ich podporu pri zorganizovaní XXXVI. ročníka „ Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica a II. ročníka Memoriálu Ing. Lamberta Jokla.

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom vyjadruje ešte raz poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica, Memoriálu Ing. Lamberta Joklaza finančnú či materiálnu pomoc a spoluprácu pri organizačnom  zabezpečení tohto podujatia. Vďaka patrí sponzorom: Mestské lesy spol. s r.o. Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica, Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia Žiar nad Hronom, Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Snack bar PAPUČA – Peter Linder, ViOn-LG s.r.o..

SAM_3072

Výsledková listina GM – 800

Výsledková listina OS – 80

 

Spracoval Ing. Miroslav Garaj

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a memoriál Ing. Lamberta Jokla – 2014

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom

v spolupráci s

Mestským úradom Banská Štiavnica, Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica

a RgO SPZ Žiar nad Hronom

usporiadajú

XXXVI. ročník verejnej streleckej súťaže

„ZLATÁ PUŠKA

MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA“

v malokalibrovom štvorboji M – 800

a

„ Memoriál Ing. Lamberta Jokla“ 

 v OS 80

dňa 31. augusta 2014

na strelnici SOŠL – Drieňová pri Banskej Štiavnici

 

Organizačný výbor:

Predseda:                              Ing. Slavomír Kicko

predseda OPK

Riaditeľ                                  Ing. Ladislav Kružič st.

člen  streleckej komisie OPK

Hlavný rozhodca                    Róbert Gazdík

Rozhodcovia                          členovia streleckej komisie

Pokladník                                Ing. Garaj Miroslav

Lekárska služba                     MUDr. Kindernay Daniel

 

Propozície:

            Súťaž „ Zlatá puška mesta Banská Štiavnica“ sa uskutoční dňa: 31. augusta 2014 nasledovne:

–        M 800

–        OS 80

Súťaž sa uskutoční podľa platného streleckého poriadku a týchto propozícií za každého počasia. Predaj nábojov na strelnici nebude zabezpečený. Cesta na strelnicu z Banskej Štiavnice vedie smerom na Banský Studenec, za Arborétom vpravo, označená smerovkou „ STRELNICA“

Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo po dohode s hlavným rozhodcom včas oznámi pretekárom.

Súťaž družstiev v M – 800 sa uskutoční len za účasti minimálne päť družstiev.

Hodnotenie súťažiacich:

súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach v každej disciplíne v celkovom poradí, obdržia hodnotné ceny;

– v prípade veľkého počtu pretekárov na OS si organizačný výbor vyhradzuje právo obmedziť počet pretekárov po odstrieľaní druhej položky, do tretej a štvrtej položky maximálne 12 najlepšie umiestnených strelcov bez nároku na vrátenie podielu;

ČASOVÝ ROZPIS:

Nedeľa dňa 31.08.2014

od 7.00 hod. do 8.00 hod. – prezentácia súťažiacich

od 7.15 hod. do 8.45 hod. – tréning a vylosovanie poradia

9.00 hod. – začiatok súťaže

15.00 hod. – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov s cenami

Rozsah súťaže:

a.) Strelecké disciplíny guľové:

– líška sediaca redukovaná: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút,   povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v ľahu

– srnec redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč;

– kamzík redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v stoji o voľne postavenú tyč;

– diviak redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v stoji bez opory;

b.) Broková disciplína na asfaltový terč:

– strieľa sa na oblúkovom strelišti na 4 x 20 asfaltových terčov;

Vklady strelcov:

GM – 800

tréning                                                                                   1 ,- €

pretek                                                                                    15 ,- €

družstvo                                                                                 2 ,- €

 

OS – 80

tréning                                                                                   5 ,- €

pretek                                                                                    20 ,- €

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Ing. Miroslav Garaj

Vedúci kancelárie OPK Žiar nad Hronom

Celoslovenská súťaž v hre na lesnicu a poľovnícky roh 2014 – Lutila

Dňa 07.06.2014 sa v Lutile uskutočnil 37. ročník celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a poľovnícky roh.  Všetkým umiestneným v jednotlivých kategóriách  srdečne blahoželáme.

Na I. mieste v kategórii súborov sa umiestnili trubači

Poľovníckeho spolku UPS Lutila.

Výsledky: Výsledkova listina Lutila 2014

Regionálne majstrovstvá v streľbe OPK Žiar nad Hronom 2014

Dňa 03.05.2014 sa na strelnici v Drieňovej opäť uskutočnili regionálne majstrovstvá v streľbe OPK Žiar nad Hronom. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa na strelnici zišlo pomerne dosť nadšencov poľovníckeho strelectva. V kategórii GM – 400 sa zaprezentovalo 39 pretekárov a v kategórii OS – 40  štyria pretekári.

Najlepší traja v kategórii GM – 400

1. Ing. Róbert Láska – 398 b., II. výkonnostná trieda, Lesy SR, š.p.

2. Martin Kabina – 390 b., II. výkonnostná trieda, K -U-P Bzenica

3. Peter Knopp – 385 b., II. výkonnostná trieda, PS UPS Lutila

Najlepší traja v kategórii OS – 40

1. Ing. Róbert Láska – 32 b., III. výkonnostná trieda, Lesy SR, š.p.

2. Jozef Štefanka – 30 b., III. výkonnostná trieda, SOŠL Banská Štiavnica

3. RNDr. Marián Bačo – 28 b., SOŠL Banská Štiavnica

Výsledková listina M 400 I časť

Výsledková listina M 400 II časť

Výsledková listina OS – 40