Archívy kategórie: Novinky

Devana Bál

Vážené poľovníčky a poľovníci,

Klub slovenských poľovníčok a Občianske združenie Devana organizujú dňa 29. januára 2016  reprezentačný ples poľovníkov Slovenska pod názvom Devana Bál. Toto spoločenské podujatie v priestoroch Expo-arény Incheba Bratislava bude prezentovať súdržnosť poľovníkov a širokej verejnosti v ich vzťahu k ochrane a zveľaďovaniu genofondu zveri a prírodného bohatstva našej krajiny.

Srdečne Vás pozývame!

Záštitu nad podujatím prevzal Ing. Tibor Lebocký, prezident Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu.

Bližšie informácie na www.klubslovenskychpolovnicok.sk

 

Pozvanka Devana Bal 2016

devana-bal-2016

MIMORIADNE POVOLENIE LOVU RATICOVEJ ZVERI

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, pracovisko Žarnovica, povoľuje:

mimoriadny lov

týchto druhov zveri:

– jeleň lesný:

– všetky vekové triedy v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– jelienča – v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– danielia zver:

– všetky  vekové triedy v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– danielča – v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– muflón lesný:

– všetky vekové triedy v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– muflónča – v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

Mimoriadne povolenie lovu je platné vo všetkých poľovných revíroch v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru.

Príloha:

Mimoriedne povolenie lovu zveri

Jelenia zver

Kvóta lovu vlka dravého 2015/2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ zákon o poľovníctve“):

určuje

ročnú kvótu lovu vlka dravého ( Canis lupus) v poľovníckej sezóne 2015/2016 pre územie Slovenskej republiky v celkovom počte 90 jedincov, z toho pre:

Banskobystrický kraj 25 jedincov

Žilinský kraj 24 jedincov

Prešovský kraj 28 jedincov

Košický kraj 12 jedincov

Trenčiansky kraj 1 jedinec

Podmienky lovu vlka dravého (Canis lupus) prikladáme v prílohe.

vlk-dravy--5-

Príloha:kvóta lovu vlka dravého 2015_2016

Určenie času núdze – oznámenie

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov ako orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva príslušnému v súlade s ustanovením  § 73 písm. l zákona č. 274/2009 Z.z., o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o poľovníctve) boli predložené návrhy poradných zborov poľovných oblastí ( ďalej len PO) J XI Vtáčnik a S VI Štiavnické Pohorie na vykonanie zmeny v určení času núdze. Po oboznámení sa s predloženým návrhom, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov v súlade s ustanovením  § 73 písm. l zákona o poľovníctve v spojitosti s ustanovením  § 2 písm. a citovaného zákona, určuje pre poľovné revíry začlenené do PO J XI – Vtáčnik a S VI – Štiavnické pohorie čas núdze v období od 1. decembra kalendárneho roka do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

premenlivycasnudze_1

Po oboznámení sa zo závermi z rokovaní poradných zborov jednotlivých  PO tunajší odbor tiež zdôrazňuje, že pre poľovné revíry začlenené do PO J XIV Poľana, J XV Muránska, S VII Zvolen, S VIII Hontiansko – veľkokrtíšska, S IX Tuhár, S X Rimavská Sobota, J XXX Nízke Tatry – juh a J XXXI Štiavnicko – krupinská zostáva v platnosti čas núdze v období od 1. novembra kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Príloha:

Určenie času núdze - oznámenie

Čo šepká les 2015

Prírodovedná súťaž „Čo šepká les 2015“

Dňa 4. júna privítal areál svätoantonského kaštieľa výnimočných mladých ľudí – malých odborníkov, ktorí našej prírode dobre rozumejú a majú ju radi. Uskutočnil sa tu už 5. ročník prírodovednej súťaže „Čo šepká les“, na ktorej  preukázali svoje vedomosti a zručnosť  žiaci 4. až 6. ročníkov  vybraných  základných škôl z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Na podujatí nechýbali vzácni hostia: Ing. Jaroslav Poláček – riaditeľ OZ Žarnovica – Lesy SR, š. p., Ing. Ján Grolmus a Ing. Vlastimil Rezek – za generálne riaditeľstvo Lesov SR, š.p. Banská Bystrica, Ing. Slavomír Kicko – predseda Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom, Kamil Danko – primátor mesta Žarnovica, Ing. Andrea Žiaková – prednostka Okresného úradu Žiar nad Hronom, Ing. Peter Kicko – zástupca prednostu okresného úradu Žiar nad Hronom, Ing. Jaroslav Dudík – predseda RgO Slovenského poľovníckeho zväzu  Žiar nad Hronom a riaditeľ Mestských lesov Banská Štiavnica, starostka obce Svätý Anton  Simona Guláková i mnohí ďalší. Jednotlivci a trojčlenné družstvá  súťažili v nasledovných disciplínach: poznávanie zvierat, poznávanie stromov,  poznávanie stôp, poznávanie zvukov, poľovnícka kynológia, vlastiveda – pohoria regiónu, zhotovenie vtáčieho kŕmidla, tvorba a recitovanie básničky o prírode,  streľba na laserovej strelnici, sadenie stromčeka.

Týchto desať disciplín najlepšie zvládli a prvé miesto získali žiaci zo ZŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom, tesne na druhom mieste skončila ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnické Bane (rozhodli až rozstrelové otázky) a na treťom mieste skončila ZŠ  Andreja Kmeťa  Žarnovica. Z jednotlivcov skončila na treťom mieste Terezka Hešková zo ZŠ Štefana Moysesa  Žiar nad Hronom, na druhom mieste Nikola Pavolová zo ZŠ Fraňa Kráľa Žarnovica (tiež až po rozstrele) a celkovým víťazom súťaže sa stal Marek Vician zo ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane. Na otvorení i pri odovzdávaní cien nechýbali fanfáry na lesných rohoch v podaní trubačov zo SOŠL Banská Štiavnica, ktorých už mnohé roky úspešne vedie Ing. Štefan Petrikovič. Všetky deti preukázali výborné vedomosti a vyhral vlastne každý zúčastnený. Tí najlepší získali hodnotné ceny aj vďaka podpore viacerých ustanovizní a osôb, ktorí pomohli podujatie organizovať. Naše poďakovanie patrí predovšetkým autorom myšlienky, ktorí prišli s nápadom realizovať súťaž už pred piatimi rokmi a aj teraz zastupovali hlavných organizátorov – Ing. Slavomírovi Kickovi – predsedovi Obvodnej poľovníckej komory v Žiari nad Hronom a Ing. Jaroslavovi Poláčkovi – riaditeľovi OZ Lesov SR, š.p. v Žarnovici. Ďalej pri realizácii súťaže pomohli: SOŠL Banská Štiavnica, Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Žiari nad Hronom, Múzeum vo Svätom Antone, Slovenská lesnícka komora,  Mestské lesy Banská Štiavnica, Lesy Banská Belá s. r. o., mesto Banská Štiavnica, mesto Žarnovica, mesto Žiar nad Hronom, Športový klub Dynamik Nitra – Ing. Vladimír Vikor,  Molda – stavebná firma s. r. o.,  pán Štefan Mičura a Poľovnícka spoločnosť  Šarvíz. Prírodovedná súťaž „Čo šepká les“ je krásnym príkladom dôležitej práce našich lesníkov a poľovníkov pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Veríme, že aj piaty ročník prispel k prehĺbeniu lásky detí k prírode a my v Múzeu vo Svätom Antone sme úprimne radi, že sme mohli poskytnúť pre súťaž vhodné priestory.

Marian Číž

20150604 Co sepka les Svaty Anton 0097

 

20150604 Co sepka les Svaty Anton 0113

20150604 Co sepka les Svaty Anton 0178

20150604 Co sepka les Svaty Anton 0325

20150604 Co sepka les Svaty Anton 0383

20150604 Co sepka les Svaty Anton 0392

Foto: Roman Spišiak