Čas núdze v roku 2013

Obvodny lesny urad v Banskej Bystrici
Namestie L. Stura 1, 975 41 Banska Bystrica
Cislo: 2013 /00340 V Banskej Bystriei dna 27.9.2013
Vec: Určenie času núdze -predloženie.
V ustanoveni § 2 pismeno „a“ zakona c. 274/2009 Z.z. 0 pol’ovnietve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov bolo za cas nudze urcene obdobie od 1 novembra kalendarneho roka do 28.februara nasledujuceho kalendarneho roka . Zakonom c. 115/2013 Z.z. doslo k zmene citovaneho zakonneho ustanovenia s tym, ze za cas nudze sa povazuje obdobie urcene obvodnyrn lesnyrn uradom v sidle kraja .
Obvodny lesny urad v Banskej Bystriei , ako prislusny organ statnej spravy v zaujme sprehl’adnenia uvedenej problematiky urcuje pre pol’ovne reviry patriaee do jeho uzemnej p6sobnosti zaclenene do pol’ovnych oblasti S VI Stiavnicke pohorie , S VII Zvolen , S VIII Hontiansko -vel’kokrtisska , S IX Tuhar , S X Rimavska Sobota , J XI Vtacnik , J XIV Pol’ana , J XV Muranska , J XXX Nizke Tatry -juh cas nudze od 1 novcmbra kalendarneho roka do 28.februara nasledujuceho kalendarneho roka .
Uvedene Vam davame na vedomie pre Vasu pracovnu potrebu.

čas-núdze.pdf

Tento obsah bol zaradený v Novinky, V poľovníctve. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.