Všetky príspevky od admin

Členovia jednotlivých odborných komisií

Členovia jednotlivých odborných komisií:

             Poľovnícka a hodnotiteľská komisia:

Predseda:                                             Ing. Ján Grolmus

 Členovia:                                             Ing. Jozef Králik

                                                               Ing. Jaroslav Dudík

                                                               Ing. Jaroslav Baran

                                                               Ing. Jozef Zimmermann

                                                               Ing. Ľudovít Graus

                                                               Ing. Karol Mutňanský

                                                               Ing. Branislav Jakúbek

                                                               Ing. Ľubomír Kmeťo

                                                               Ing. Miroslav Garaj

 

 

 Ekonomická komisia:

Predseda:                                              Štefan Kubík

 Členovia:                                             Ing. Peter Glezgo

                                                               Ing. František Pavol

 Strelecká komisia:

Predseda:                                           Róbert Gazdík

 Členovia:                                            RNDr. Marian Bačo

                                                              Marian Bačo ml.

                                                              Mgr.  Pavol Brnčo

                                                              Emil Jáni

                                                              Ing.  Ladislav Kružič

                                                              Ing.  Ladislav Kružič ml.

                                                              Ján Kubik

                                                              Ing. Jozef Lacko

                                                             Jozef Štefanka

                                                              Roman Šteffek

 Kynologická komisia:

Predseda:                                              Marcel Búci

 Členovia:                                             Tomáš Škopec

                                                               Maroš Pacalaj

                                                               Ing. Peter Glezgo

                                                               Viliam Mihál

                                                               MVDr. Rastislav Siládi

 Legislatívna komisia:

Predseda:                                              Ing. Ján Kováč, CSc

 Členovia:                                             Ing. Jana Hudecová

                                                               Ing. Pavol Štrpka

                                                               Ing. Marika Ďuricová

 Osvetová komisia:

Predseda:                                             RNDr. Peter Kršjak

 Členovia:                                             Peter Knopp

                                                               Ing. Jana Hudecová

                                                               Ing. Dáša Garajová

                                                                Erik Petríkovič

 Prednášajúci:                                      Ing. Peter Kicko

                                                               Ing. Jaroslav Dudík

                                                               Ing. Jozef Jurkemík

                                                               Ing. Miroslav Garaj

                                                               Ing. Ján Škoda

                                                               Ing. Slavomír Kicko

                                                               Ing. Ján Grolmus

                                                               Ing. Marika Ďuricová

                                                                Ing. Jana Hudecová

 

 Disciplinárna komisia:

Predseda:                                             Ing. Peter Kicko

 Členovia:                                           Ing. Jozef Jurkemík

                                                               Ing. Štefan Orolín

                                                               JUDr. Marcela Chovanová

                                                               Ing. Juraj Dubina

 Dozorná rada:

Predseda:                                           Ing. Štefan Vozár

 Členovia:                                           Ing. Marta Dobrovodská Csc.;

                                                              Ing. Jozef Rataj;


Vznik OPK Žiar nad Hronom

Dňa 30. marca 2010 sa v Žiari nad Hronom konala prvá konferencia Obvodnej poľovníckej komory (ďalej len OPK), na ktorej si zástupcovia poľovníckych organizácií v regióne Žiar  nad Hronom zvolili orgány OPK. Týmto dňom si začala písať svoju históriu. Za predsedu OPK v Žiari nad Hronom bol zvolený Ing. Slavomír Kicko.

Obvodná poľovnícka komora je jednotná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom pôsobí v územnom obvode Obvodného lesného úradu Žarnovica, do ktorého patrí okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Združuje poľovnícke organizácie, základné organizačné jednotky komory a držiteľov platných poľovných lístkov s miestom trvalého bydliska v tomto územnom obvode, ktorí nie sú členmi základných organizačných jednotiek. Základnou organizačnou jednotkou komory sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v súlade s týmto zákonom vykonávajú právo poľovníctva v poľovných revíroch, ako aj právnické osoby, ktoré majú v predmete činnosti výkon práva poľovníctva, chovu zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie.

SPK chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

Svoju činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.

OPK, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu.