Všetky príspevky od admin

Kalendár streleckých podujatí na rok 2013

Termínový kalendár streleckých podujatí za rok 2013

Strelecké podujatie OPK Žiar nad Hronom na rok 2013:

 

04.05.2013 – Okresný prebor OPK Žiar nad Hronom

11.05.2013 – Kontrolné streľby

18.05.2013 – Kontrolné streľby

25.05.2013 – Kontrolné streľby

08.06.2013 – Kontrolné streľby

15.06.2013 – Kontrolné streľby

22.09.2013  – Zlatá puška mesta Banská Štiavnica

 

Ďalej by OPK Žiar nad Hronom mala záujem organizovať v roku 2013 – Oblastné majstrovstvá SPK;

CHPT 2013/2014

Pozvánka na CHPT 20132014 OPK Žiar nad Hronom (8)

 Chovateľská prehliadka trofejí – organizačné pokyny

             Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, v  zmysle § 42 ods.1 písm. g) zákona 274/2009 Z.z., o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vyhlášky MPSR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve organizuje

 chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí

raticovej zveri


/ jeleň, srnec, daniel, muflón, diviak ako aj

lebky medveďa, vlka, rysa, šakala a mačky divej, jazveca, líšky/

 ulovenej v poľovníckej sezóne 2013 a január 20134

 Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí sa uskutoční v Poľovníckom múzeu vo Svätom Antone v dňoch 07.03.2014 – 28.03.2014.

Harmonogram chovateľskej prehliadky:

Dňa 07.03.2014 ( piatok ) – preberanie trofejí od 13 00 do 16 00 hod.

Dňa 08.03.2014 ( sobota ) – hodnotenie trofejí od 8 00 hod.

Dňa 16.03.2014 ( nedeľa ) – vyhodnotenie CHPT o 10 00 hod.

OPK Žiar nad Hronom žiada všetkých užívateľov poľovných revírov, aby na chovateľskú prehliadku predložili všetky trofeje ulovenej a uhynutej zveri v poľovníckej sezóne 2013/2014. Manipulačný poplatok schválený predstavenstvom OPK Žiar nad Hronom uznesením č. 1/2011 v sume   3,50 € sa vzťahuje na trofeje raticovej zveri a veľkých šeliem (medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus), šakal zlatý (Canis aureus) a mačka divá (Felis sylvestris). Za každú trofej (aj akofotograf. dokumentáciu) uhradíte manipulačný poplatok v hotovosti pri predkladaní trofejí. Manipulačný poplatok sa nevzťahuje na trofeje líšky a jazveca (zrušené uznesením predstavenstva OPK Žiar nad Hronom č. 6/2011).

             Ďalej užívateľov poľovných revírov upozorňujeme na dodržanie § 23 ods.6 zákona 274/2009 Z.z., o poľovníctve, že na chovateľskú prehliadku (ďalej len CHP) sa nepredkladá poľovnícka trofej, ktorá je v čase konania CHP spracovávaná na výrobu dermoplastického preparátu. Taká poľovnícka trofej sa musí predložiť na CHP v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto tejto poľovníckej trofeje jej majiteľ predkladá fotografickú dokumentáciu trofeje a potvrdenie od spracovateľa poľovníckej trofeje.                 Fotografická dokumentácia poľovníckej trofeje sa predkladá v zmysle § 14  ods. 1 a 2 vyhlášky MPSR 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Poľovnícki hospodári revírov vyzvú po prevzatí pokynov od OPK Žiar nad Hronom o chovateľskej prehliadke všetkých, ktorí v obvode ich pôsobnosti ulovili poľovnú zver ( s výnimkou zahraničných hostí ), aby na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravili v stanovenom čase trofeje na miesto sústredenia určené užívateľom poľovného revíru. Poľovnícki hospodári (zástupcovia užívateľov poľovných revírov) uhrádzajú náklady a majú zodpovednosť za doručenie poľovníckych trofejí na chovateľskú prehliadku a ich prevzatie po skončení chovateľskej prehliadky.

Trofeje, fotografie,  bodovacie tabuľky, súpisy trofejí ( osobitne za každý druh ), vyhodnotenie odstrelu, zoznam o love zveri, nájdenej uhynutej zveri, použitých značkách a použití diviny sa predkladajú za celý poľovný revír naraz.

Súpis trofejí, vyhodnotenie odstrelu a  kvality chovu a úrovne poľovníckeho hospodárenia v poľovníckej sezóne 2013/2014 prikladáme v jednom vyhotovení, aby si ich užívatelia poľovných revírov mohli prefotiť.

Predloženie trofejí na chovateľskú prehliadku v inej OPK, ako v obvode pôsobnosti ktorej bola skutočne ulovená je neprípustné.

Príprava trofejí na chovateľskú prehliadku:

V zmysle § 17 ods. 1 vyhlášky MPSR 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, sa za riadne ošetrenú poľovnícku trofej považuje poľovnícka trofej vyvarená, zbavená všetkých mäkkých častí a vybielená. Trofej ročného daniela a ročného jeleňa možno predložiť na chovateľskú prehliadku na skrátenej lebke. U diviaka sa predkladajú preparované horné a dolné kly, u šeliem kompletná lebka.

V zmysle § 17 ods. 4 vyhlášky MPSR 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, musí byť trofej označená štítkom.

Trofeje sa hodnotia podľa kritérií navrhnutých poradným zborom poľovnej oblasti.

Vyhodnotenia CHP sa zúčastnia všetci poľovnícki hospodári PR, riaditelia OZ, majitelia trofejí, ako aj ostatní poľovníci, ktorí majú záujem o CHP trofejí.

Vrátenie trofejí poľovníckym hospodárom, povereným pracovníkom OZ a SOLŠ sa uskutoční po výstave dňa 28.03.2014 to je v piatok, v čase od 13 00 – 15 30 hod. Tí poľovnícki hospodári, ktorí sa nebudú môcť z vážnych dôvodov zúčastniť preberania trofejí, vystavia osobe poverenej na prevzatie trofejí písomné splnomocnenie s uvedením:

–         mena a priezviska splnomocneného,

–         číslo OP, ktorým sa preukáže,

–         názvu Poľovníckej organizácie, OZ, Poľovníckeho združenia,

–         mena poľovníckeho hospodára,

–         dátum, pečiatka a podpis.

Súpis trofejí v tabuľke 2014 vzor

Vyhodnotenie kvality chovu a úrovne poľovníckeho hospodárenia v poľovníckej sezóne 2013/2014

Vyhodnotenie odstrelu CHPT 2013/2014

Metodický pokyn k poľovným skúškam

Metodický pokyn Slovenskej poľovníckej komory pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok

I.

 1. Tento metodický pokyn (ďalej len metodický pokyn) upravuje podrobnosti o postupe organizátora skúšky uchádzača o poľovný lístok (ďalej len skúška), ktorej všeobecne záväzná právna úprava je obsiahnutá v § 50 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (ďalej len „zákon“) a v § 39 až 51 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (ďalej len vyhláška).
 2. Prezídium SPK určí organizačné zložky – Obvodné poľovnícke komory, ktoré vykonávajú skúšky (ďalej len organizátor) uchádzača o poľovný lístok Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len SPK).
 3. Metodický pokyn je záväzný pre všetkých organizátorov prípravy na skúšku a skúšku menovaných SPK.
 4. Ak organizátor skúšky poruší v príprave alebo počas skúšky všeobecne záväzné právne predpisy, skúšobný poriadok alebo metodický pokyn, bude mu odňaté poverenie na organizovanie skúšky na dobu 1 až 5 rokov.

II.

 1. Skúšky môže absolvovať občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕši v čase skúšky 16 rokov podľa § 51 zákona, občan členského štátu EÚ alebo cudzinec mimo členských štátov EÚ v štátnom jazyku.
 2. Občan členského štátu EÚ alebo cudzinec mimo členských štátov EÚ, ktorý neovláda štátny jazyk, môže vykonať skúšku v inom jazyku len pomocou tlmočníka spĺňajúceho podmienky ustanovené zákonom č.382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov. Náklady spojené s tlmočením hradí uchádzač.

III.

 1. Na skúšky sa používa elektronický vzdelávací systém „MY education“, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.polovnickeskusky.sk
 2. Registráciu uchádzačov o poľovný lístok (ďalej ako „kandidát“ alebo „uchádzač“)na webovej stránke www.polovnickeskusky.sk vykonáva každá OPK pod svojim prideleným kontom.
 3. Portál obsahuje vzdelávaciu časť (študijné materiály) a testovaciu časť (demo testy a záverečnú skúšku).
 4. MY ID je identifikátor, ktorý uchádzačovi náhodne pridelí systém pri registrácii. Registráciu je potrebné bezodkladne vykonať na strane OPK pri začatí kurzu spolu s vyplnením osobných údajov.
 5. Vzdelávací systém rozlišuje pojmy:
 • MY ID kód – ide o 9 miestne číslo, ktoré identifikuje uchádzača vo vzdelávacom systéme,

MY ID má tvar: 123-456-789

 • Demo testyelektronické študijné materiály – prístup k nim získa kandidát automaticky pri synchronizácii skupiny organizátorom skúšky.
 • Kupón – ide o 15 miestny kód, ktorým sa aktivujú ostré testy, demo testy sa sprístupnia automaticky pri synchronizácii skupiny organizátorom viď vysv. nižšie. Kupón má tvar: MYE-123-E5B-XXJ-COU. Kupón na vykonanie záverečnej skúšky skúšok bude prístupný na aktivovanie testov  len v deň testovania prostredníctvom skúšobného komisára- predsedu skúšobnej komisie.
 • DEMO TESTY: podmienkou zápisu uchádzača do skupiny na vykonanie záverečnej skúšky z poľovníctva je absolvovanie 20 kompletných demo testov z každého zo 7 predmetov vo vzdelávacom systéme a vygenerovanie absolventského certifikátu.
 1. Organizátor oznámi záujemcovi o skúšku predpokladanú výšku nákladov spojených s prípravou na skúšku a s jej vykonaním (§ 50 ods. 4 zákona) a určí mu termín dokedy je povinný uhradiť časť týchto nákladov zahŕňajúcich predpokladané náklady teoretickej prípravy, praktickej prípravy, streleckej prípravy, náklady administrácie prípravy na skúšku, prístup do e-learningového systému a náklady na študijnú literatúru v tlačenej podobe.
 2. Po podaní žiadosti o vykonanie skúšky (§ 44 vyhlášky) organizátor oznámi uchádzačovi výšku nákladov na vykonanie skúšky, pričom zohľadní aj skutočné náklady na prípravu na skúšku podľa bodu 6 a určí mu termín na ich úhradu.
 3. Náklady za poskytovanie vzdelávacích služieb, ktoré zahŕňajú administráciu uchádzača prípravy do systému www.polovnickeskusky.sk a následne vykonanie overovacej skúšky z poľovníctva sú e-learningovým správcom fakturované kancelárii SPK. Kancelária SPK následne tieto náklady vyúčtuje jednotlivým kanceláriám OPK, ktoré organizujú prípravu na skúšku a záverečnú skúšku z poľovníctva. Tieto náklady môže organizátor v zmysle čl. III ods. 7 a 8 zohľadniť uchádzačovi prípravy na skúšku v nákladoch spojených s prípravou na skúšku a s jej vykonaním. Výška nákladov spojených s administráciou, prístupom do vzdelávacieho systému a vykonaním skúšky uchádzača prípravy na skúšku do systému www.polovnickeskusky.sk bude uhradená organizátorom prípravy a skúšky nasledovne:
 4. a) poplatok určený na administráciu, pridelenie MY ID a prístupu do vzdelávacieho systému polovnickeskusky.sk jednotlivého uchádzača je 20,- €/uchádzač
 5. b) poplatok určený na vykonanie overovacej časti skúšky z poľovníctva v systéme polovnickeskusky.sk na jednotlivého uchádzača na overovaciu časť skúšky je 20,- €/uchádzač.

IV.

 1. Od. 1.1.2014 je každá OPK povinná viesť evidenciu a správu skúšok a prípravy výhradne v štatistickom informačnom systéme – ŠIS SPK.

ŠIS SPK je dostupný na adrese https://ad.opk.sk:8443/webui/.

 1. Organizátor zaeviduje najneskôr 10 dní pred začatím teoretickej prípravy jej konanie do ŠIS SPK a oznámi to príslušnému okresnému úradu.
 2. Organizátor zaeviduje najneskôr do ukončenia prvej prednášky teoretickej prípravy menný zoznam uchádzačov zaradených do prípravnej časti skúšok spolu s ich MY ID identifikátormi a číslami kandidátskych knižiek, zaradených do prípravnej časti skúšok, do vzdelávacieho systému www.polovnickeskusky.sk a ŠIS SPK. Zoznam kandidátov je možné aktualizovať do ukončenia prvej prednášky teoretickej prípravy. Organizátor vedie evidenciu dochádzky uchádzačov na kurz samostatne pre každú prednášku.
 3. Po ukončení prípravnej časti skúšky organizátor zaeviduje samotnú skúšku v ŠIS SPK a zároveň zaradí kandidátov do skupín podľa čl. V. bod 2,4 a 6. Organizátori môžu využiť manuál pre záverečnú skúšku z poľovníctva schválený Uznesením Prezídia SPK č.16/2015, ktorý tvorí zároveň prílohu tohto metodického pokynu. Organizátor najneskôr 15 dní pred konaním skúšky oznámi miesto a termín konania skúšky uchádzačom, okresnému úradu – odboru pozemkovému a lesnému  a najneskôr 15 dní pred konaním skúšky požiada prostredníctvom ŠIS SPK kanceláriu SPK o delegovanie skúšobnej komisie na skúšku. Záverečná skúška môže byť naplánovaná v ŠIS SPK najskôr rok od začatia praktickej prípravy a termín skúšky najskôr rok a 15 dní od začatia praktickej prípravy.
 4. Kancelária SPK deleguje na skúšky z databázy vyškolených skúšobných komisárov predsedu a dvoch členov skúšobnej komisie. Skúšobný komisár musí spĺňať kvalifikačné predpoklady skúšobného komisára podľa § 47 vyhlášky 344/2009 Z. z. a absolvovať preškolenie na vzdelávací systém „www.polovnickeskusky.sk“. Predsedom skúšobnej komisie nemôže byť skúšobný komisár evidovaný v OPK, u ktorej uchádzači absolvovali prípravu na skúšky z poľovníctva.

V.

 1. Skúšku je možné absolvovať najskôr po skončení prípravy na skúšku v termíne určenom organizátorom a najneskôr do 18 mesiacov od riadneho termínu skúšky, v ktorom sa skúška uskutočnila.
 2. Skúška sa vykonáva na základe písomnej žiadosti uchádzača. Uchádzač môže požiadať o vykonanie skúšky najskôr 1 rok po začatí praktickej časti keď absolvoval teoretickú prípravu, aj streleckú prípravu. V jednom termíne u jednej 3-člennej skúšobnej komisie môže skúšku vykonať najviac 30 uchádzačov s tým, že v jednej skúšanej skupine môže byť naraz skúšaných maximálne 15 uchádzačov. To znamená, že v prípade nad 15 uchádzačov až do 30 uchádzačov budú títo rozdelení na 2 skupiny tak, aby ani v jednej skupine neprekročil počet 15 uchádzačov a spolu v 1 deň u jednej skúšobnej komisie 30 uchádzačov.
 3. V prípade, že kandidát je z prechodného obdobia, kedy nebolo povinnosťou zadávať kandidátov do ŠIS SPK (skupina z pred 1.1.2014) organizátor požiada SPK o zaradenie kandidáta do skupiny na skúšku najneskôr 30 dní pred skúškou.
 4. Kandidáti vykonávajúci skúšku v opravnom termíne sú zaradení do samostatnej skupiny ktorá je označená ako opravná (napríklad A opr.). Opravnú skúšku je možné vykonať len po predošlom odsúhlasení kanceláriou SPK.
 5. Preradenie uchádzača z inej OPK kde vykonával prípravu na skúšku z poľovníctva je možné len po predošlom odsúhlasení kanceláriou SPK. Uchádzač je zaradený do skupiny medzi uchádzačov z OPK v ktorej skúšku vykoná. Výsledok skúšky uchádzača zasiela na vedomie organizátor skúšok okrem kancelárie SPK aj OPK z ktorej bol uchádzač preradený na záverečnú skúšku.
 6. Samostatná podskupina sa vytvára pre osoby, ktorým bol odňatý poľovný lístok na dobu určitú. Po uplynutí doby zákazu výkonu práva poľovníctva (§51 ods.10 zákona č. 274/2009 Z. z o poľovníctve) musí byť znovu vykonaná skúška z poľovníctva. Kandidát musí požiadať o vykonanie skúšky  prostredníctvom OPK kanceláriu SPK. Po odsúhlasení žiadosti sa zaradí kandidát na skúšku, náklady spojené s administratívou uvádza čl. III. ods. 8.

      OPK musí pravdivo vyplniť profil na www.polovnickeskusky.sk a do kolónky číslo kandidátskej knižky uviesť hodnotu 0000. OPK v mieste trvalého bydliska kandidáta je povinná v ŠIS SPK zadať mu do kolónky disciplinárne previnenia – odňatý poľovný lístok. V prípade, že kandidát mal poľovný lístok vydaný  lesným úradom a nie prostredníctvom ŠIS SPK zaeviduje ho OPK bežným spôsobom a rovnako zadá do rozšírenej evidencie disciplinárne previnenia – odňatý poľovný lístok.

 1. Počas skúšky smú byť v skúšobnej miestnosti prítomní iba skúšku vykonávajúci uchádzači, 3 skúšobní komisári, správca siete a dozor za SPK. Podľa zákona o poľovníctve 274/2009 Z.z. §50 ods. (5) kontrolu priebehu prípravy na skúšku a kontrolu skúšky vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva. Organizátor nesmie byť prítomný v miestnosti počas jej samotného priebehu.
 2. Skúška prebieha v špecializovanej učebni s dostatočným počítačovým vybavením a prístupom na internet zabezpečeným organizátorom. Na požiadanie predsedu skúšobnej komisie musí organizátor zabezpečiť na skúšku správcu siete a počítačovej techniky.
 3. a) Počítačové vybavenie musí obsahovať: Operačný systém Windows XP alebo vyšší, nainštalované a aktualizované najmenej dva internetové prehliadače z odporúčaných (Internet Explorer 7, Mozila Firefox 3.6, Opera 10, Google Chrome 10) a nainštalovaný prehrávač multimediálnych súborov FLASH player. Súčasťou vybavenia musí byť kompatibilná tlačiareň.
 4. b) Odporúča sa v deň konania skúšok technicky zamedziť prístup na všetky internetové stránky okrem testovacieho portálu polovnickeskusky.sk pre prípad neželanej komunikácie účastníkov skúšok cez Internet, prípadne zisťovania odpovedí na otázky cez internet. Ak to technicky nie je možné, skúšobný komisár v spolupráci so správcom siete je povinný kontrolovať, či uchádzať počas skúšky neprehľadáva internetové zdroje mimo skúšok.
 5. c) Pred samotným začatím skúšky je skúšobný komisár za pomoci informačno-technického asistenta povinný skontrolovať, či sa každý účastník skúšok prihlásil do systému pod svojimi prihlasovacími údajmi. Skúšobný komisár odkontroluje podľa občianskeho preukazu každému účastníkovi na obrazovke v časti Môj profil správnosť údajov, najmä titul, meno a  priezvisko a  dátum narodenia. Údaje musia byť uvedené správne a s diakritikou.
 6. d) Pred skúškou je každý z uchádzačov povinný vyložiť svoje mobilné zariadenie (telefón, tablet) na viditeľné miesto mimo svojho dosahu, prípadne ho odovzdať predsedovi komisie. V prípade, že účastník bude tvrdiť, že takéto zariadenie nemá a bude pristihnutý pri používaní takéhoto zariadenia, skúšobný komisár je povinný skúšku ukončiť bez ohľadu na to, na aký účel bolo toto zariadenie použité. Počas skúšky je skúšobný komisár za pomoci správcu siete povinný dohliadnuť na to, aby účastníci mali na obrazovke zobrazené len testovacie prostredie a nepreklikávali sa medzi inými webovými stránkami.
 7. Kancelária SPK deleguje skúšobnú komisiu a zašle predsedovi skúšobnej komisie kupón na presný počet uchádzačov na aktivovanie skúšobných testov pre daný termín a skupinu. SPK odošle najneskôr deň pred skúškou delegačnú listinu všetkým komisárom a kupón predsedovi skúšobnej komisie. Systém pri skúškach vygeneruje  náhodný výber otázok z každého predmetu pre každého uchádzača.
 8. Uchádzač odpovedá zakliknutím správnej odpovede. V prípade omylu sa môže do modulu vrátiť cez ikonku „upraviť“, pokiaľ už neklikol na ikonku „Ukončiť súborný test“.
 9. Pre uchádzačov nie zdatných vo výpočtovej technike na základe odôvodnenej žiadosti doručenej 14 dní pred skúškami a schválenej kladne prezídiom SPK, sa za asistencie skúšobnej komisie test vytlačí a písomne ho uchádzač vyplní. Predseda skúšobnej komisie po písomnom absolvovaní testu vloží túto skutočnosť do systému. Systém tak isto ako pri elektronickom testovaní vygeneruje uchádzačovi vysvedčenie. Systém však eviduje, či test bol zadaný ručne, alebo vygenerovaný na základe absolvovania elektronického testu. Takto vyplnený test sa zasiela na SPK spolu s hlásením o priebehu a výsledku skúšky a s protokolom potvrdeným skúšobnými komisármi. Toto je možné realizovať iba 10 % z počtu uchádzačov. t.j. na 10 uchádzačov môže iba jeden robiť test písomnou formou.
 10. V prípade technického zlyhania systému (výpadok prúdu, vírus a. i.) sa skúška preruší do opätovnej funkčnosti systému. V prípade vážnejšej poruchy organizátor určí nový termín skúšok. Pre prípad poruchy systému bude k dispozícii „núdzová linka“ 0908 35 77 22.
 11. V prípade, ak test skončil pred poruchou a systém zaznamenal výsledok skúšky, skúška sa považuje za ukončenú.
 12. Systém úspešným absolventom vytlačí vysvedčenie, ktoré overí predseda a členovia skúšobnej komisie a predseda skúšobnej komisie ho potvrdí svojim podpisom.
 13. Osoby podľa článku V., bodu 6 budú mať vystavené nové vysvedčenie, kde bude špecifikované, že skúška bola vykonaná na základe §51 ods. (10) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve.
 14. Vysvedčenie má jednotnú formu na jednotnom formulári distribuovanom kanceláriou SPK. Rodné číslo uvedené na pretlači vysvedčenia nie je podľa zákona o ochrane osobných údajov povinný údaj. Miesto rodného čísla sa uvedie dátum narodenia.

VI.

 1. Organizátor zašle zápisnicu o priebehu a výsledkoch skúšky kancelárii SPK, miestne príslušnej OPK a Okresnému úradu – odbor pozemkový a lesný podľa trvalého bydliskauchádzača do dvoch týždňov od termínu konania záverečnej skúšky. Organizátor skúšky zároveň zašle kancelárii SPK testy, ktoré boli vypísané ručne uchádzačom.

VII.

 1. V zmysle § 50 ods. 1 vyhlášky 344/2009 môže uchádzač, ktorý na skúške neprospel, po dvoch mesiacoch od konania riadnej skúšky požiadať organizátora, u ktorého na skúške neprospel, o opravný termín skúšky. Organizátor skúšky, na ktorej uchádzač neprospel, zašle kancelárii SPK žiadosť o vykonanie opravy skúšky.
 2. Kancelária SPK určí organizátora opravy skúšky, ktorý zorganizuje opravnú skúšku pre uchádzačov žiadajúcich o opravu skúšky. Uchádzači o opravu skúšky môžu vykonať opravu u organizátora určeného kanceláriou SPK:
  1. v rámci termínu jeho riadnej skúšky s tým, že uchádzači o opravu skúšky sú zaradení k riadnym uchádzačom o skúšku tak, aby bola doplnená jedna skupina do 15 uchádzačov, resp. do 30 v prípade 2 skupín a nemusela byť kvôli uchádzačom o opravu skúšky delegovaná ďalšia 3-členná komisia, alebo
  2. v rámci samostatne určeného termínu na opravu skúšky, v ktorom skúšku vykonajú iba uchádzači o opravu skúšky s tým, že v jednej skupine bude najmenej 10 a najviac 15 uchádzačov o vykonanie opravy skúšky. Jedna skúšobná komisia môže v jednom termíne vyskúšať spolu najviac 30 uchádzačov rozdelených do 2 skupín, z ktorých každá má najviac 15 uchádzačov.
  3. Na opravu skúšky je organizátorovi opravy skúšky delegovaná kanceláriou SPK 3 členná skúšobná komisia, ktorá môže v jednej skupine vyskúšať najviac 15 uchádzačov a v jeden deň najviac 30 uchádzačov v zmysle čl. V bod 2.
  4. Poplatok za vykonanie opravy skúšky v systéme www.polovnickeskusky.sk je určený na uchádzača vo výške 20,- €, ktorý bude kancelárii SPK uhradený organizátorom opravy skúšky po jej vykonaní. Ďalšie náklady súvisiace s vykonaním opravy skúšky si môže určiť organizátor opravy skúšky, pričom ich výšku musí vopred oznámiť uchádzačovi o opravu skúšky spolu s oznámením o mieste a dátume vykonania opravy skúšky, a to 30 dní pred vykonaním opravy skúšky.
 1. Ak sa pozvaný uchádzač na skúšku z vážnych dôvodov nedostaví, na základe jeho písomného zdôvodnenia môže organizátor skúšky odporučiť vykonanie skúšky v ďalšom termíne alebo vykonanie skúšky u iného organizátora skúšky. Písomné zdôvodnenie doručí uchádzač organizátorovi skúšok najneskôr do 15 dní po konaní skúšky. Organizátor skúšok je povinný do 20 dní od termínu skúšky zaevidovať ospravedlnenú neúčasť uchádzača na skúške do ŠIS SPK. Pri neúčasti na skúške nevzniká nárok na vrátenie platby za vykonanie skúšky.

VIII.

Toto úplné znenie  metodického  pokynu po vykonanej aktualizácii a doplnení údajov bolo  schválené prezídiom SPK 2.9.2016 uznesením č. 94/2016 a nadobúda účinnosť 1.10.2016.

 

Ing. Tibor Lebocký, PhD.

                                                                                                prezident SPK

 

Zákony a vyhlášky na úseku poľovníctva

344 2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o polovníctve v zneni č. 2272010 Z. z., 1252012 Z. z., 4892013 Z. z. 

Nariadenie vlády SR č.352/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne zijucej zveri a zveriny z nej

Zákon č.543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny

Zákon č.326/2005 Z.z., o lesoch

Zákon č.190/2003 Z.z, o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.39/2007 Z.z, o veterinárnej starostlivosti

Zákon 274/2009 Z.z, o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlaška MV č.555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z., o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Vyhláška MP SR č. 227/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Vyhláška MP SR 125/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky MP SR č. 277/2012 Z.z.,

Vyhláška MP SR č. 13/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach

Legislatíva na úseku SPK a OPK

Disciplinárny poriadok SPK platný od 01.01.2014

Príloha č. 1 – etický kódex

Stanovy SPK úplné znenie platné od 01.01.2014

 Príloha č. 2 – Poľovnícky poriadok

Príloha č.3 – Stanov SPK

Stanovy SPK po sneme 11. 06. 2011 úplné znenie

Smernica pre kontrolnú činnosť DR – po úprave na sneme v Michalovciach

Poľovnícky poriadok konečné znenie

Etický kódex konečné znenie

Organizačný a rokovací poriadok konečné znenie

KS smernica SPK snem

Disciplinárny poriadok SPK po sneme 11.06.2011 schválený MP SR 29.09.2011

Smernica Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva